• naše weby..
 • ..
 • .
Home
galerie
udržitelného
rozvoje
Vyber téma:-- vše --
Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost Venkov, krajina, zemědělství

galerie udržitelného rozvoje

Porovnání měst

Zajímá Vás, jak města porovnat z pohledu udržitelného rozvoje?
Podle jakých kritérií či oblastí?
Díky těmto Auditům udržitelného rozvoje naleznete odpovědi
na otázky...

Jak témata řeší různá města?
Jak vnímají své silné a slabé stránky a jak je vidí externí experti?
Jak měří aktuální stav a s jakými daty pracují?
Kde jsou excelentní výsledky a inspirace pro ostatní?

Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Venkov, krajina, zemědělství Globální odpovědnost
Rozbalit všechna +

10 Globální odpovědnost

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město podporuje etický obchod, od roku 2009 se začalo zabývat myšlenkou fair trade (FT) a v současné době působí jako jedno z předních Fairtradových měst v ČR. V Litoměřicích se koná velké množství osvětových akcí, aktivně pracuje koordinátor FT a řídící skupina pro FT, propagace FT je velká, vývojový trend je vzestupný. Podpora města nad rámec etického obchodu probíhá, s městem spolupracují NNO věnující se rozvojové spolupráci. Humanitární pomocí bylo podpořeno partnerské město na Filipínách. Zaměstnanci města poskytují příspěvek na rozvojovou spolupráci či humanitární pomoc. V roce 2016 město Litoměřice vyčlenilo z rozpočtu města částku 50 000 Kč na rozvojovou spolupráci, která je již pevně zakotvená v rozpočtu města. V budoucích letech bude snaha o navýšení finančních prostředků na rozvojovou spolupráci.
Město má zastoupení v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem – Energy Cities.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město dlouhodobě podporuje etický obchod, v rámci MÚ existuje koordinátor pro Etický obchod. Trend využívání Fair trade je zatím vzestupný, i když se už možná blíží svému nasycení.

Město Litoměřice má dlouhodobě partnerské město na Filipínách a jako jedno z mála obcí v ČR poskytuje ročně na rozvojovou spolupráci 50 000 Kč (tedy cca 2 Kč na jednoho obyvatele města).

Litoměřice mají také zastoupení v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvoje - Energy Cities.

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Sebehodnocení 0

MČ Praha 14 se koncepčně podporou etického obchodu nezabývá. Na MČ Praha 14 probíhá  zahraniční rozvojová spolupráce v rámci aktivit realizovaných příspěvkovými organizacemi Prahy 14  a dalšími organizacemi působícími na Praze 14.

MČ nemá partnerské město, nicméně podporuje místní organizace, které spolupráci s rozvojovým světem realizují.

MČ podporuje neziskové organizace zabývající se humanitární pomocí formou dotací a mediální podpory.

Globální partnerství jsou vytvářena  především ze strany škol či NNO – adopce na dálku.

V červnu 2018 zastupitelstvo MČ P14 schválilo Aalborgské závazky /AZ/ vyplývají z Aalborgské charty. Podpisem Aalborgských závazků se MČ P14 se zapojila do ICLEI.

 

Hodnocení oponenta 0

MČ Praha vykazuje aktivitu především v rámci pořádaných  akcí s podporou FT a udržitelného rozvoje. Koncepčně se sice fairtradem nebo rozvojovou spoluprací nezabývá, ale aktivita škol a organizací na území MČ je vysoká. Za zásadní krok považujeme implementaci principů udržitelného rozvoje do koncepčních materiálů.

Souhlasíme tedy se sebehodnocením MČ.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta +1
Celkově kapitolu hodnotím jako zlepšující se. Město Chrudim bylo iniciativní.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava dlouhodobě podporuje Biojarmarky, má partnerské město na Ukrajině, řada organizací ve městě spolupracuje či podporuje regiony v tzv. rozvojovém světě. Statutární město Jihlava se opakovaně zúčastnilo světové soutěže The LivCom Awards, pořádané OSN, v roce 2015 přijalo v Aalborgskou chartu a Aalborgské závazky, které se postupnými kroky snažíme realizovat (ICLEI).

Hodnocení oponenta +1

Po vyžádání byly doplněny příklady aktivit a spolupráce, proto souhlasím se sebehodnocením města.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Sebehodnocení 0

Situaci hodnotíme jako zlepšující se. V porovnání s ostatními členy NSZM ve vyšší kategorii a na úrovni celorepublikového průměru jako uspokojivou.

Hodnocení oponenta 0

Souhlasím s celkovým hodnocením. U 10.1.1. je sice situace pozitivní, ale u dalších dvou podbodů spíše stagnující (nicméně tyto dva  podbody jsou doplňující indikátory, nikoliv povinné).

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
10.1.1 Podporuje město myšlenku “etického obchodu”? Jakým způsobem?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Podpora města

Finanční podpora:

Od roku 2014 město finančně přispívá na akce etického obchodu prostřednictvím grantového systému "Program podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích:

 • rok 2014 - alokace finančních prostředků 24 000 Kč
 • rok 2015, 2016 - alokace finančních prostředků 30 000 Kč
 • rok 2017 - Program podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích navýšení finančních prostředků - 40 000 Kč více na www.komplanlitomerice.cz

Koordinace:

V rámci městského úřadu (úsek komunitního plánování) působí fairtradová koordinátorka pověřená koordinací a podpory fairtradových aktivit.

Městský úřad dává najevo svoji společenskou odpovědnost a zájem o aktivní podílení se na rozvojové spolupráci tím, že:

Řídící skupina pro FT

 • Na půdě úřadu je od roku 2011 ustanovena řídicí skupina, která musí mít alespoň tři členy. Jedním z nich je politický zástupce, který zprostředkovává kontakt s vedením úřadu. V současné době má skupina 21 členů složených ze zástupců  městského úřadu, škol, neziskových organizací, podnikatelského sektoru a aktivních občanů - viz příloha Seznam řídící skupiny FT na http://komplanlitomerice.cz/dokumenty-ft/32/32/0
 • Ke dni 1.1. 2017 byla převedena agenda Fairtrade na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví.
  V roce 2017 se tímto přesunem rozšířil počet zástupců města, kteří se účastní této skupiny.
 • Řídící skupina se aktivně  schází několikrát ročně, připravuje, schvaluje a vyhodnocuje  Akční plán pro FT na daný rok  - akční plány a informace o akcích jsou na http://komplanlitomerice.cz/dokumenty-ft/32/32/0.

Osvětové akce

 • V období 2011 - 2014:
  • 41 ochutnávek FT produktů, 9 velkých osvětových akcí (Férová snídaně, Africký férový festival DUN DUN, Férové město v pohybu), 6 workshopů, 6 výstav např. http://komplanlitomerice.cz/articlesection/udalo-se-ve-fairtrade/9/36/0
  • dne 30.10.2012 proběhla v Litoměřicích 1. národní fairtradová konference s mezinárodní účastí,
  • prezentace příkladů dobré praxe na 9 národních a mezinárodních konferencích
  • Konference Energie (pro) města 21. století (23. -24.10 2014)

Město pokračuje v nastaveném trendu  šířit povědomí o spravedlivém obchodě a propagaci fairtradových výrobků mezi obyvatelstvem a jako v minulých letech nabízí mnoho osvětových akcí a snaží se při každé příležitosti poukázat na hlavní principy Fair Trade.
Četnost osvětových aktivit ve městě Litoměřice se neustále zvyšuje, organizované ativity jsou propojovány mezi všemi věkovými i cílovými skupinami obyvatel, některé již mají letitou tradici.

V průběhu let 2015-2017 proběhlo 12 velkých osvětových akcí (Férová snídaně, Den rodiny, Dun Dun, Výstava na stomech) více viz www.komplanlitomerice.cz , počet výstav   s fairtradovou tematikou v letech 2015 - 2017 vzrostl na 12, ochutnávek proběhlo 48 -  při jednání na úřadě i mezi veřejností, 8 worshoopů s fairtradovou tématikou

Souhrn realizovaných akcí je uveden na http://komplanlitomerice.cz/articlesection/udalo-se-ve-fairtrade/9/36/0.dále http://shinebean.org/planujeme/dun-dun.html, http://shinebean.org/planujeme/africk%C3%BD-f%C3%A9rov%C3%BD-festival-dun-dun.html

Fairtradové provozovny

 • Na jaře 2012 proběhl za účasti žáků fairtradové Masarykovy školy a Zastupitelstva mládeže průzkum "Férové Litoměřice - průzkum místních provozoven" a od té doby uděluje město Litoměřice Certifikát fairtradová provozovna. Seznam provozoven a podmínky k udělení certifikátu jsou na http://komplanlitomerice.cz/fair/34/34/0
 • 2012-2014 město má 9 prodejních míst, 6 stravovacích míst nabízejících fairtradové výrobky
 • 2015 - 2017 počet certifikovaných provozoven se zvyšuje každým rokem, poptávka po fairtradovém zboží u obyvatel roste. Zvyšuje se i počet kaváren i malých občerstvení, která nabízejí např. fairtradovou kávu a čaj. Informační centrum na Mírovém náměstí poskytuje informace, kde se nacházejí fairtradové provozovny. Při pořádání osvětových akcí je vždy k dispozici stánek s fairtradovými nápoji či občerstvením.
  Seznam fairtradových provozoven je k dispozici na http://komplanlitomerice.cz/fair/34/34/0.
 • V současné době máme 22 prodejních a stravovacích míst, kde lze zakoupit fairtradové výrobky. Nově také byla otevřena bezobalová prodejna Meloun.
 • Obyvatelé města mají možnost při různých příležitostech a akcích  města nakupovat rukodělné výrobky vyráběné v souladu s pravidly etického obchodu od organizace ShineBean, Fér kafe ...  

Propagace, medializace

 • Město šíří povědomí o etickém obchodu na svých webových stránkách www.litomerice.cz, www.komplanlitomerice.cz, na facebooku město litoměřice, facebooku fairtradové litoměřice, prostřednictvím letáků, roll-upů,  městských vitrín, informačních tabulí, vlajky, promítáním osvětových spotů v infocentru, v kině Máj, knihovně K. H. Máchy.
  Organizované aktivity jsou dokumentovány regionální televizí, TZ jsou otištěny v místních denících, v Radničním zpravodaji a na webových stránkách města Litoměřice více viz příloha Medializace
 • Další propagací je osvětový stojan s otočnými kostkami umístěný před Nemocnicí Litoměřice a.s. Více info na: http://komplanlitomerice.cz/gallery/osvetovy-stojan-s-otocnymi-kostkami/51/7/0

Více viz

http://komplanlitomerice.cz/fairtradove-mesto-litomerice/27/27/0
http://www.fairtradovamesta.cz/litomerice

 • 10.1.A Etický obchod ?
  ANO

Hodnota indikátoru 10.1.A:

Město podporuje etický obchod, schválilo Deklaraci, nabízí a propaguje na svých akcích výrobky spravedlivého obchodu, především fairtrade (např. městský úřad, příspěvkové organizace města apod.), poskytuje dotace na FT aktivity, má osobu v rámci úřadu koordinující podporu

Při MěÚ aktivně pracuje Řídící skupina pro FT.

Počet osvětových aktivit s fairtradovou tématikou, snaha o propojení napříč všemi cílovými skupinami:

2011 - 2014
9 velkých osvětových akcí
41 ochutnávek Ft
6 workshopů
6 výstav
2015 - 2017
12 velkých osvětových akcí
48 ochutnávek
8 workshopů
7 výstav

Lze tedy konstatovat nárůst oproti předchozímu období.

Prodejní místa:

2011-2014
15  prodejních míst nabízející FT výrobky
Každý rok stoupá počet prodejních míst.

2015 - 2017
Město má v současné době
22 prodejních a stravovacích míst.

Město mediálně propaguje a propaguje FT aktivity.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město podporuje etický obchod, ve městě se koná velké množství osvětových akcí, aktivně pracuje koordinátor a řídící skupina pro FT, propagace FT je velká, trend je vzestupný.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice  koná v oblasti "etického obchodu" velké množství akcí, trend je zatím vzestupný, ale domnívám se, že se již blíží svému nasycení.

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

MČ Praha 14 podporuje myšlenku etického obchodu v několika úrovních:

 • Na MČ je 6 prodejen nabízejících FT potraviny. V těchto prodejnách MČ nakupuje reprezentační FT dary pro akce realizované MČ /odměny porotám, poděkování pedagogům či cizincům za spolupráci, apod. - Dny Země https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/dny-zeme-2017-2/, Ples MČ Prahy 14 a Policie ČR, Dětské fórum https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/detske-forum-2017/, Porada zástupců odborů životních prostředí ÚMČ Praha 1-57, Tisková konference ke kampani Respektuj 18! https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/respektuj-18/./:
  • DM Drogerie Markt
  • Lindt
  • IKEA
  • Globus ČR
  • Kavárna Maňána
  • Starbucks
  • Tchibo
 • MČ Praha 14 prostřednictvím své příspěvkové organizace Praha14kulturní pořádá férové snídaně v komunitním centru Plechárna. Od roku 2018 MČ P14 také organizuje férové snídaně v komunitním centru městské části KC Kardašovská. V budoucnu předpokládáme pořádání i v jiných centrech.
 • MČ podporuje organizace v dotačním programu, kde je od roku 2012 nabízena finanční podpora na akce podporující prezentaci domácích produktů a FT výrobků. Neziskové organizace realizují aktivity týkající se FT, využívají finanční podporu MČ.
 • V rámci zintenzivnění podpory FT bude v roce 2018 MČ nově realizovat aktivity v novém Komunitním centru Kardašovská. Budou uspořádány semináře a výstava k tématu UR a FT, komunitní centrum se aktivitami zapojí do mezinárodního dne FT.
 • V lednu 2018 byla předložena žádost o podporu projektu, který bude navazovat na stávající aktivity v komunitním centru Kardašovská. Do projektu jsou zařazeny aktivity podporující FT jako uspořádaní FT snídaně, realizace komunitní zahrady, semináře, komunitní vaření z domácích potravin, apod.
 • Realizace farmářských trhů na území MČ. Trhy probíhají již několikátý rok vždy dvakrát v týdnu. Jde o podporu drobných farmářů a podnikatelů http://www.platany.cz/#main
 • Zapojení do Evropského týdne udržitelného rozvoje. Ve spolupráci s Charitou ČR, SMO ČR a dalšími MČ hl.. m. Prahy byla v roce 2017 realizována kampaň udržitelná města a obce. Každá MČ měla zároveň svou samostatnou akci: MČ Praha 14 se zapojila akcí pro žáky základních škol Udržitelná móda na Praze 14, kterou realizovala s organizací Fashion revolution. https://www.dataplan.info/img_upload//zodpovedna%20moda_plakt_tisk.pdf .
 • 10.1.A Etický obchod ?
  ANO
Sebehodnocení 0

MČ Praha 14 podporuje FT prostřednictvím realizace aktivit v komunitním centru Kardašovská a příspěvkové organizace  Praha14kulturní a neziskového sektoru. V roce 2018 se aktivity zaměřené na podporu FT rozšířily

Hodnocení oponenta +1

MČ Praha 14  vykazuje velké množství akcí v rámci podpory FT a to především v komunitním centru MČ KC Kardašovská.  MČ i uvádí výhled na letošní rok a je vidět, že se opravdu podpora zvětšila a počet akcí zvýšil. Sice se zde MČ nezmiňuje o koncepčním řešení, ale počet aktivit je dostačující.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Pro podporu a propagaci myšlenky fair trade máme v našem městě sestavenou řídící skupinu, kterou tvoří zástupci MěÚ, podnikatelé a NNO. Město Chrudim má dále schválenou deklaraci podpory fair trade, což byla jedna z podmínek pro udělení statusu Fairtradové město.

Město Chrudim podporuje fair trade již delší dobu nicméně až 1. října 2014 jsme se oficiálně zařadili k ostatním Fairtradovým městům. Stali jsme se tak osmým Fairtradovým městem v České republice a prvním v Pardubickém kraji.

Fairtradové produkty nabízíme v rámci pravidelných akcí a kampaní pro veřejnost jako např. Desatero problémů města Chrudim, Den Země, Chrudimský týden pro fair trade, Férový piknik, při pravidelných Komunitních útercích v Šanci pro Tebe, v tvořivé kavárně Café Zeměplocha – zaměřena na globální odpovědnost apod. Fairtradové občerstvení dále podáváme na jednání pracovních skupin. Naše partnerské organizace se také oficiálně zapojují do akce Férová snídaně.

Myšlenku fair trade nám pomáhají šířit i naše partnerské organizace.

Na rok 2016 máme, mimo pravidelných akcí, připraveny již další akce pro veřejnost (např. přednášky Ekocentra Paleta – zaměřené na FT, cílovou skupinou jsou žáci 3. a 4. tříd ZŠ).

Další ukázky propagace FT:

V roce 2012 proběhla výstava s názvem "Díky Fair Trade" a v roce 2015 jsme instalovali další fairtradovou výstavu pod názvem „Co skrývá něžná krása květin“.

V roce 2015 jsme dále propagovali fair trade prostřednictvím inzerátu v MF DNES, mapy FT provozoven, promo akce na FB (spolupráce s Charitou ČR, s finanční podporou České rozvojové agentury), Zdravé město Chrudim dále zpracovalo nové informační materiály a bannery.

V současné době je ve městě celkem 11 zařízení a provozoven s nabídkou FT zboží či občerstvení.

2010–2012:
http://www.chrudim.eu/cs/download/den_zeme_2011_zaver_zpr..pdf
http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/den_zeme_2012_zaver_zpr_rozl.pdf

http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/zaver_zpr_biojarmark_2010.pdf
http://www.chrudim.eu/cs/download/zaverecna_zprava_biojarmark_2011.pdf

2014–2015:

http://www.fairtradovamesta.cz/instituce/chrudim~mesta~drzitele

http://www.fairtradovamesta.cz/kde_jsou_fer

http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/fair-trade-v-chrudimi/akce-podporujici-fair-trade.html

http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/akce-a-osvetove-kampane/akce-2015.html

http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/den_zeme_2015_zaver_zpr..pdf

 • 10.1.A Etický obchod ?

Hodnota indikátoru:
ANO

Město Chrudim podporuje odpovědný, etický obchod v rámci svých osvětových akcí. Jsme FT městem.

Sebehodnocení +1

Město se snaží ve spolupráci s podnikateli a NNO podporovat etický obchod. Tato problematika bývá součástí osvětových kampaní.

Ve městě jsou vytvářena globální partnerství, především ze strany škol či NNO – adopce na dálku.

Město spolupracuje s organizací zabývající se UR.

Hodnocení oponenta +1
Město Chrudim se od října 2014 stalo Fairtradovým městem a má ustanovenou řídící skupinu.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Zdravé město Jihlava v roce 2017 provede průzkum prodejních míst fairtrade v Jihlavě na základě kterého zpracuje brožuru se základními informacemi o fairtrade a přehledem prodejních míst v Jihlavě. Tyto brožury budou k dispozici zdarma na Městských informačních centrech a Turistických informačních centrech, budeme je rozdávat na osvětových komunitních akcích, veřejných projednáních a bude zveřejněna na webu Zdravého města Jihlavy. 

 V roce 2017 budeme na akcích organizovaných v rámci PZM a MA21 při občerstvení využívat výrobky fairtrade a tím šířit jejich osvětu.

Na Fórum mladých v březnu 2017, veřejnou diskusi žáků a studentů jihlavských škol, připravujeme osvětový film doplněný kvízem o etickém obchodu - více viz. zápis z akce na webu ZM - http://www.jihlava.cz/forum-mladych/ds-54773/p1=104049

Statutární město Jihlava podporuje místní farmáře – Jarmarky 2016 -  http://www.jihlava.cz/farmarsky-biojarmark/gs-4854http://www.jihlava.cz/jarni-kvetinovy-jarmark/gs-4856 a další

Z dotace v rámci PZM a MA21 byly podpořeny Biojarmarky v letech 2013 – 2015, v ostatních letech z rozpočtu města:

2015 - http://www.ekoinfo.ecn.cz/novinka.shtml?x=2447101

2014 - http://www.jihlavadnes.cz/akce-3644-jihlavsky-biojarmark-2014-jihlava

2013 - http://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/biojarmark-nabidne-i-produkty-ktere-jinde-v-jihlave-nesezenete-20130920.html

2012 – 2010 - http://www.czecot.cz/akce/259702_biojarmark-2013

http://www.bio-info.cz/zpravy/biojarmark-v-jihlave-se-vydaril

2009 - http://www.ekoinfo.ecn.cz/akce.shtml?x=2199085

2008 - http://www.naturalcentrum.cz/vismo/galerie2.asp?id_org=200069&id_galerie=1004&p1=1011&vol_stavzobrazeni=0

 

Při poptávce na občerstvení na Fórum Zdravého města a další akce v rámci PZM a MA21 jsou oslovováni místní živnostníci např. Natur Styl (http://www.naturstyl.cz/index.php), Natural Centrum (http://www.naturalcentrum.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=200069&id_u=1002&p1=1009) apod.

 

 • 10.1.A Etický obchod ?
  ANO Statutární město Jihlava počínaje rokem 2017 začne na osvětových akcích podporovat odpovědný, etický obchod.

 

 

 

Sebehodnocení +1

Zdravé město Jihlava v roce 2017 vydá brožuru s přehledem prodejních míst fairtrade v Jihlavě a na akcích organizovaných v rámci PZM a MA21 bude při občerstvení využívat výrobky fairtrade.

Hodnocení oponenta +1
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město podporuje myšlenku etického obchodu:

nákupem Fair-Trade výrobků pro účely:

1.   reprezentace (káva, čaj, cukr, čokolády)

2.   dárkové předměty v soutěžích či na veřejných akcích pořádaných Městem Kopřivnice

3.   prezentace firem propagujících Fair trade na akcích města

 Výše uvedené aktivity zatím probíhají bez vnitřního nastavení (usnesení Rady Města, jmenování zodpovědné osoby apod.). Platí také pro výrobky tzv. Regionální produkty – jsme si vědomi, že takto nepodporujeme Fair-Trade, ale je za hodno tuto skutečnost uvést. Je potřeba myslet globálně, nezapomínat však na místní nabídku a podnikatele.  

 ·    Podpora osvěty v oblasti Fair Trade v rámci Individuálních dotací projektu Zdravé město Kopřivnice

Základní škola Floriána Bayera v Kopřivnici žádala na svůj projekt „Zdravíčko 2016“ mimo jiné i dotaci na ochutnávky a prezentaci Fair-Trade a biopotravin. Akce proběhla v březnu r. 2016. Součástí byl i test, ve kterém se vyhrávaly fair-trade balíčky. Letos akce proběhla 18. května. http://www.zsbayera.cz/

Dne 13. 5. 2017 Město Kopřivnice ve spolupráci s neziskovou organizací Purpura, o. s., Jógou v denním životě  o.s., Heidi rodinným centrem a Dětským zastupitelstvem při Domu dětí a mládeže v Kopřivnici uspořádalo již čtvrtou Férovou snídani v sadu dr. E. Beneše. Zúčastnilo se cca 80 občanů. O prodej a prezentaci svých výrobků se letos postaralo uskupení maminek Food restart, místní chovatelé a pěstitelé: ekofarma Šťastná koza, farma Lička, ekofarma Mrkvička, semínka a oleje ze Starého Jičína, výrobky z Aronie. 

Kopřivnické noviny:

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=ferova-snidane-doplatila-na-nevlidne-sobotni-rano&clanek=20961

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=ferova-snidane-v-sadu-prilakala-jen-par-lidi&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=19317

Nově jsme nechali vyrobit roll up propagující FT a jak se zapojuje samo město. 

Město Kopřivnice se v roce 2017 začne zabývat kampaní Fairtradová města a učiní přípravné kroky k zapojení se.  Jsme si vědomi, že tato cesta bude dlouhá, avšak přínosná nejen pro Město Kopřivnice, ale především pro veřejnost a obyvatele města.

 • 10.1.A Etický obchod ?
  ANO

město nabízí a propaguje v rámci své činnosti výrobky „etického obchodu“

- počet prodejních a stravovacích míst nabízejících fairtradové výrobky: Kaufland, Tesco, čajovna Mandala (http://www.mandala-koprivnice.cz/), Vaspo Trade (https://www.mixtee.cz/rs/prodejny/vaspo-trade-s-r-o/).

Při veřejných akcích (férová snídaně), diskuzních fórech (S Vámi o všem? Ovšem!, Plánujme společně) a při obhajobě MA21 v místě zajišťuje občerstvení pí. Tillová z restaurace Studánka ve Skotnici (k přípravě používá certifikované suroviny FT nebo BIO). http://www.studanka-skotnice.cz/ 

Sebehodnocení +1

Z hlediska UR k přihlédnutí na kategorii B a úrovni MA21, ve které se Kopřivnice nachází, se od roku 2015 otázka podpory etického obchodu zlepšuje, stále však není koncepčně ani dostatečně řešena.

Hodnocení oponenta +1
10.1.2 Podporuje město zahraniční rozvojovou spolupráci nad rámec podpory etického obchodu (např. podpora vzdělávání, zdravotnictví sociální či ekonomický rozvoj, podpora lidských práv, využití inovativních technologií, mezinárodní partnerství apod.)? Jakým způsobem?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Zahraniční rozvojová spolupráce/ Globální partnerství

Shine Bean

 • Město dlouhodobě spolupracuje s organizací ShineBean založenou v roce 2007, která působí v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce. Hlavní cílový segment je v Keni, kde ShineBean podporuje sociální a ekonomický rozvoj v nejchudších komunitách, věnuje se osvětě a pomocí rozvojového vzdělávání, šíří povědomí o situaci a problematice v méně rozvinutých zemích mezi žáky ZŠ aSŠ.

 • V rámci osvěty spolupracuje s městem a společně nabízí litoměřickým školám vzdělávací programy zaměřené na rozvojovou spolupráci, stejně jako přednášky pro veřejnost.
 • Litoměřické školy se v minulosti zapojily do projektu Shirika (Masarykova ZŠ pomohla dovybavit knihovnu potřebným nábytkem v keňském Kawili, ZŠ U Stadionu vybavila keňskou partnerskou školu  Barchando školními pomůckami, diky ZŠ Na Valech stojí v jejich partnerské škole Nyalunya dívčí záchodky.
 • ShineBean realizuje projekt Artworkshop - spolupráce s keňskými řemeslníky, etický prodej výrobků na českém trhu, více info: http://shinebean.org/      

Aktivity ShineBean                                 
2015
2 besedy pro veřejnost
12 výukových programů pro školy
1 výstava
africký férový festival Dun Dun
2016
5 besed pro veřejnost
23 výukových programů pro školy
1 výstava
africký férový festival Dun Dun
2017
2 besedy pro veřejnost,
africký férový festival Dun Dun
Rozvoj školní tréninkové farmy v Ndere v Keni.

 • 10.1.B Globální partnerství ?
  ANO
Hodnota indikátoru 10.1.B:

Město podporuje rozvojovou spolupráci - vyčleněna částka 50 tis. Kč z rozpočtu města pro ZŠ Ndere v Keni prostřednictvím NNO Shine Bean.

Město podporuje rozvojovou spolupráci v rámci akcí ZM.

Díky NNO ShineBean město podporuje keňské chlapce a na projektu rozvojové spolupráce spolupracují i litoměřické ZŠ
Díky spolupráci s městem Litoměřice vznikla tréninková farma při ZŠ Ndere v Keni.
2015 - 2017
9 besed pro veřejnost
35 výukových programů pro školy
2 výstavy
rozvoj školní farmy

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

S městem spolupracují NNO věnující se rozvojové spolupráci, v rámci akcí ZM dochází k podpoře rozvojových zemí, humanitární pomocí bylo podpořeno partnerské město.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Situace v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce je na české poměry velmi dobrá a za období od posledního auditu se zlepšila - město vyčleňuje na rozvojovou pomoc (konkrétně v Keni) 50 000 Kč ročně (cca 2 Kč na jednoho obyvatele města) a může tak být dalším městům a obcím příkladem.

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

Systematicky se rozvojovou spoluprací MČ Praha 14 nezabývá.  

 • Další rozvojová spolupráce běží na základních a středních školách
  • Partnerství ZŠ Chvaletická se spřátelenou školou v Kosovu, http://www.zschvaleticka.cz/galerie/2016/10/in-kosovo-with-love/ Partnerství ZŠ Chvaletická z MČ Praha 14 se ZŠ Liria z PoGragjë, kraj Giljan  bylo zpečetěno podpisem Memoranda v listopadu 2016.  V obou školách probíhá od té doby čilá korespondence mezi žáky obou škol, probíhají jednání o rozvoji škol na úrovni ředitelů a pedagogického sboru. Jednání se účastní zástupci kosovského velvyslanectví v Praze, v Kosovu zase české protějšky z českého velvyslanectví v Pryštině. Probíhají besedy, přednášky a další organizované činnosti pro poznání druhé země a sdílení zájmů mladých lidí. Spolupráce a poznávání se aktivně účastní sami žáci i pedagogický sbor.
  • V několik základních školách na MČ probíhají v rámci projektu Edison výměnné pobyty studentů.
  • V rámci projektu Erasmus vyjíždějí studenti SOU Gastro na dvoutýdenní až tříměsíční praxi do Německa a Itálie. Jedná se o studenty oborů pekař, kuchař, číšník a kuchař.
 • ADOPCE NA DÁLKU
  • MŠ Sluníčko v roce 2015 podporovala v projektu ADOPCE NA DÁLKU indického chlapce Sushantha, který úspěšně dokončil studium - 10. třídu. Projekt organizuje Arcidiecézní charita Praha. Od roku 2005 do roku 2012  probíhala korespondence mezi indickým chlapcem a dětmi z MŠ a zároveň zasílala školka vybrané příspěvky . Z dopisu se děti v MŠ dozvěděly informace o způsobu života dětí i dospělých v Indii. http://www.slunicko-ms.wz.cz/adopce.html
  • ZŠ Chvaletická je již dvacet let prostřednictvím Charity ČR zapojena do projektu ADOPCE NA DÁLKU. Škola finančně podporovala vzdělávání indické dívky Ashwini Poojary od jejího nástupu do školy až po její úspěšné dokončení studia v loňském roce.  V současnosti stejným způsobem podporujeme další indickou dívku Sushma Achari. Finanční prostředky, které škola zasílá do Indie na školné, pomůcky, školní uniformy apod., jsou výsledkem sběrových akcí žáků školy. Každoročně dívky žákům z ČR zasílají osobní dopis s informacemi o svých studijních výsledcích, na který naši žáci odpovídají a na oplátku dívky informují o životě na ZŠ Chvaletická.
 • PROJEKTY V RÁMCI OMDC
  • S nadačním fondem One More Day for Children spolupracují žáci a učitelé ze ZŠ Chvaletická od roku 2010. Jeho činnost je zaměřena na podporu dětí v keňském městečku Nanyuki. Během společné spolupráce byl díky získaným finančním prostředkům vybudován dětský domov pro opuštěné děti. Potřebné finance se získávají i výrobou a následným prodejem různorodých předmětů žáků této školy. Škola si velice váží i laskavosti mnohých rodičů, kteří výrobky kupují při různých příležitostech jako jsou otevřené dny škol, třídní schůzky apod. Tuto aktivitu vnímají zástupci školy jako nejpřirozenější způsob morální výchovy, která je v dnešní společnosti tak potřebná.
 • PROJEKT EDISON - KOMUNIKACE NA PŘÍMO
  • ZŠ Chvaletická již čtyřikrát v rámci projektu EDISON přivítala mladé lidi a vysokoškolské stážisty z nejrůznějších zemí světa. Podstatou projektu EDISON je rozšiřování obzorů, prohlubování spolupráce mezi zeměmi a otevřený přístup k jiným kulturám. V rámci projektu žáci ZŠ spolupracují ve své škole s mladými cizinci, komunikují v anglickém jazyce, učí se a navazují přátelství. Projekt má na ZŠ Chvaletická vždy velký úspěch. Skupina mladých lidí (5 - 6) z různých zemí /např. Gruzie, Moldavsko, Rumunsko, Japonsko, Jižní Korea, Brazílie, Irán, Argentina/, pořádá 5 denní program zaměřený na představení jejich zemí pro žáky 6. - 9. tříd. Poslední den pobytu cizinců na škole  pravidelně probíhá vaření jídel typických pro jednotlivé země, které připravují sami cizinci, dále pak ukázky tance, sportovní turnaj a další kreativní tvoření formou dílen. Pro další školní rok je Edison na této škole již v přípravách.
  • Výměnné pobyty probíhají i v jiných ZŠ na MČ.
 • GLOBÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE SPOLUPRÁCI S NNO
  • v oblasti globálního vzdělávání MČ Praha 14 spolupracuje neziskovým sektorem pravidelně. Jedná se o organizace Svaz měst s obcí ČR, Charita ČR, Ekumenická akademie, Fashion Revolution. Akce, které jsou takto realizovány jsou především semináře pro veřejnost nebo pro žáky základních  škol, výukové workshopy a pod.
  • vzdělávání nejmenších věnuje např. organizace YMCA, která je na MČ Praha 14 zastoupena Mateřským centrem Klubíčko a již několik let pořádá hravé vzdělávací semináře pro děti s názvem Ekohrátky v Klubíčku
  • DDM Praha 9 - ekoden na zahradě DDM Černý Most
  • neziskovým partnerem je JAHODA o.p.s., která pravidelně v rámci své akce Den s JAHODOU pořádá Recyklační workshopy, kde je možné naučit se jak lépe využít to, co by mohlo být nazváno odpadem.
  • V rámci činností Komunitních center také probíhá spolupráce na zajištění školení, seminářů a přednášek s NNO
 • Projekt ACCESS: aktivní občanství a zvýšení politické participace migrantské mládeže

V roce 2015 se MČ Praha 14 stala partnerem v projektu ACCESS , který řídila Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) v Helsinkách s podporou IOM Praha, Marseille, Barcelona a Bukurešť. Projekt byl spolufinancován Evropskou komisí a je implementován v kooperaci s mládežnickými organizacemi a partnerskými institucemi v České republice, Finsku, Francii, Rumunsku a Španělsku. Koordinátorem projektu byl IOM Helsinky. Tento projekt byl založen na spolupráci a výměně zkušeností v rámci 5 partnerských EU měst. Cílem projektu ACCESS bylo umožnit migrantské mládeži stát se občansky aktivní na místní, národní a evropské (EU) úrovni. Projekt ACCESS poskytoval konkrétní rady a nástroje tvůrcům politiky, aby začlenili myšlenky a nápady mladých lidí již do rozhodovacího procesu.

 • Projekt Role měst v integraci sociálně vyloučené romské lokality Praha

V rámci projektu využijila MČ Praha 14 spolupráce se zahraničními partnery, kteří podobnou problematiku řešili v posledních letech s úspěchem. Město Madrid jako zahraniční partner reprezentovala příspěvková organizace IRIS (Instituto de Realojamiento e Integración Social). Z této spolupráce vzešly zahraniční stáže pro zástupce primární cílové skupiny, což byli představitelé a zaměstnanci ÚMČ Praha 14, představitelé jiných městských částí a další partneři ze sociální oblasti. Program byl zaměřen na strategické plánování s cílem začlenění obyvatel sociálně vyloučených romských komunit. Prioritně byly aktivity zaměřeny na zaměstnanost, bydlení, sociální péči a komunikaci s veřejností. Druhým zahraničním partner projektu, město Veldhoven se podílelo na dalších dvou zahraničních stážích pro primární cílové skupiny. Zahraniční partneři byli zapojeni do aktivit souvisejících s vytvořením webové aplikace o všech projektových aktivitách a práci v rámci projektu. Poskytnutím příkladů dobré praxe v oblasti strategického plánování a politik samospráv se aktivně metodicky podíleli na tvorbě podpůrných materiálů a dokumentů. Vznikla tak webová aplikace s uživatelsky příjemným prostředím, které bude otevřeno diskuzi primární cílové skupiny a projektových partnerů.

PROJEKTY PODPOŘENÉ Z EU VE SPOLUPRÁCI SE ŠKOLAMI

MČ Praha 14 ve spolupráci se všemi (6) základními školami realizuje od září 2016 projekt Rozvoj komunitního života na Praze 14. Do projektu jsou zapojeni cizinci žijící na MČ. Jednou z hlavních aktivit projektu je představení 6 zemí. Každá základní škola připravila během 1 školního roku projekt prezentující vybranou zemi:

ZŠ Šimanovská - Čína

ZŠ Chvaletická - Kosovo

ZŠ Vybíralova - Vietnam

ZŠ Hloubětínská - Ukrajina

ZŠ Bratří Venclíků - Rusko

ZŠ Gen. Janouška - Bulharsko
 

Jednotlivé výstupy aktivity Představení jiných zemí budou putovní výstavou prezentovány na veřejných prostranstvích Prahy 14 a ve všech základních školách a budovách MČ. V příloze je náhled všech panelů k výstavě. V červnu 2017 bylo také vydáno speciální číslo časopisu Čtrnáctka zaměřené na představení těchto zemí a soužití dětí s občany těchto zemí. https://www.praha14.cz/samosprava/dulezite-informace/projekty/. V červnu 2018 bylo vydáno druhé speciální číslo, kde byly rozhovory s cizinci učiteli ze zemí jako ma´darsko, Libanon či Bulharsko. https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/otevrene-mesto/

Závěrečnou akcí byl Multikulturní den, který proběhl 1. června. V jeden den na jednom místě představili svou kulturu zástupci dalších zemí, kteří žijí na Praze 14. Své tance, kulturu či jídlo představili Srbové, Chorvati, Bulhaři, Rusové, Makedonci, Vietnamci a další. https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/akce/multi-kulti-den/

https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/multikulturni-den-prahy-14/

 

Tento projekt bude v letech 2018 -2019 pokračovat navazujícími aktivitami, kterých se budou aktivně opět účastnit cizinci.

 

 • 10.1.B Globální partnerství ?
  ANO

Na území MČ Praha 14 jsou do rozvojové spolupráce  a humanitární pomoci aktivně zapojeni další aktéři jako jsou základní a mateřské školy a nárazově i neziskové organizace.

Sebehodnocení 0

Systematicky se rozvojovou spoluprací MČ Praha 14 nezabývá.  

Na MČ Praha 14 probíhá  zahraniční rozvojová spolupráce v rámci aktivit realizovaných příspěvkovými organizacemi Prahy 14  a dalšími organizacemi působícími na Praze 14.

Hodnocení oponenta 0

Systematicky se MČ Praha 14 rozvojovou spoluprací nezabývá, ale aktivita místních škol a spolků je chválihodná. Pozitivně hodnotíme nejen zapojení škol do projektů Adopce na dálku, ale i projekt EDISON,ACCESS, Rozvoj komunitního života na Praze 14  - v především v napojení na tzv. rozvojový svět a sbližování a vzájemné poznávání jednotlivých kultur. 

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Mateřská škola Strojařů jako kolektivní sponzor hradí v rámci Adopce na dálku školné chlapci Yesu Rajovi z Indie. Finanční prostředky získávají v rámci školního projektu Kamarád z Indie od dětí, rodičů a zaměstnanců MŠ.

Sbor Církve bratrské Chrudim adoptoval 2 dívky ze Zimbabwe, Pretty a Duduzile Ncube.

Studenti Obchodní akademie Chrudim se zapojují do projektu Adopce na dálku pro Namazzi Zafalani z Ugandy.

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim pomáhá v rámci adopce na dálku indické dívce jménem Valentine d´Souza.
Zdroj: http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/zdravotnicka-skola-otevrela-dvere-a-pomohla-indicke-divce-20141219.html

Firma Chrudimský kaktusář prostřednictvím příspěvků svých zákazníků je již deset let „kmotrem“ peruánských indiánů – dětí, kterým přispívá na studium (v současnosti jsou to dvě děti ).

Mama klub Chrudim – rodinné centrum – je kolektivním „kmotrem” indiánského peruánského chlapce Juana a spolupracuje s Nadačním fondem Inka na vybavení vysokohorských peruánských školiček. Mama klub se také opakovaně účastní dalších akcí podporujících rozvojové země, životní úroveň jejich obyvatel a vzdělání dětí, zdravotnické vybavení... – např. „Sešit pro kamaráda” – pomoc při vybavení africké školy, „Sandálky pro Afriku” apod. Nově Mama klub navázal spolupráci s mexickou školou ve městě Toluca – Mama klub organizuje sbírku hraček, dek a oblečení, které ve spolupráci se sponzory a firmami přepravuje do Mexika a tamní učitelé a studenti zajišťují distribuci věcí nejchudším dětem v okolních horách. S touto mexickou školou (Instituto Campestre de Ciencias y Artes de Metepec) a slovenskou ZŠ a MŠ Maximiliána Hella ve Štiavnických Baních Mama klub spolupracuje také v oblasti environmentální výchovy.

Město pomáhá prezentovat neziskovým organizacím jejich charitativní činnosti – proběhl sběr lékárniček a obvazového materiálu ve Střední škole zdravotnické a sociální Chrudim a rodinném centru Mama klub Chrudim.

V roce 2014 proběhla akce "Kola pro Afriku". Bylo s občany nashromážděno 50 jízdních kol, dále i cyklistické přilby či další cyklo nářadí a náhradní díly na kolo. Účelem akce byla podpora celkové gramotnosti a zvýšení možnosti pracovního uplatnění v Africe. Akce je připravována i v roce 2016.

Charita Česká republika ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR u příležitosti Evropského roku rozvoje 2015 připravily společný projekt s názvem Partnerství pro rozvoj – přínos místních samospráv pro Evropský rok rozvoje 2015. Aktivně se zapojilo i naše město Chrudim, které podpořilo  myšlenku informovat zástupce místních samospráv a své občany o rozvojové spolupráci měst i České republiky. V průběhu roku se tak konaly semináře a setkání, kde odborníci i zástupci samotných měst představovali možnosti tzv. decentralizované rozvojové spolupráce. Projekt podpořil také osvětovou kampaň představující aktivní podporu fairtradového obchodu města Chrudim. Během kampaně vyšly články a inzeráty v regionálním tisku a byla vytvořena mapka FT prodejen. Projekt finančně podpořila Česká rozvojová agentura.

Město se snaží vytvářet "klima" podporující sociální a globální odpovědnost - např. v rámci grantových témat - http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/grantova_temata_2016.pdf. Spolupráce v této oblasti s občany, školami, NNO je pro město přínosná, zapojují se do realizace projektů. 

 • 10.1.B Globální partnerství ?

Hodnota indikátoru:

NNO a školy podporují Adopci na dálku

Sebehodnocení +1

S městem spolupracují NNO věnující se rozvojové spolupráci, v rámci akcí ZM dochází k podpoře rozvojových zemí.

V roce 2015 jsme se zapojili do projektu u příležitosti Evropského roku rozvoje 2015 a připravily společný projekt s názvem Partnerství pro rozvoj – přínos místních samospráv pro Evropský rok rozvoje 2015.

Hodnocení oponenta +1
Aktivity v této oblasti pozvolna narůstají, zejména tomu tak bylo v roce 2015, v Evropském roce rozvoje.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Statutární město Jihlava - pravidelně vyvěšuje vlajku Tibetu od roku 2007 - http://www.jihlava.cz/vlajka-pro-tibet-vlaje-i-v-jihlave/d-511544

Statutární město Jihlava v roce 2016 připojilo k akci „Kola pro Afriku“ - http://www.kolaproafriku.cz/

Zdravé město Jihlava uspořádalo dva termíny sbírky (na Den bez aut a Den sociálních služeb), během kterých Jihlaváci i přespolní přivezli nebo přivedli bezmála 250 kol. Zájem veřejnosti darovat další kola trval, proto dárci dostali k dispozici ještě dva dny, ve kterých mohli svoje stará nebo už nechtěná kola dopravit do skladu v areálu Útulku pro opuštěná a nalezená zvířata v Jihlavě - Pístově. Dodatečných termínů využilo opět několik desítek lidí, kteří dopravili dalších 75 bicyklů, celkem se tedy v Jihlavě podařilo shromáždit 324 kol. Využijí se kola funkční i ta nepojízdná, která se opraví, nebo se z nich složí provozuschopné kusy. Ty pak poputují do Afriky, konkrétně do Gabunu, kde budou sloužit dětem pro dopravu za vzděláním. 

http://www.jihlava.cz/v-jihlave-se-podarilo-shromazdit-celkem-324-kol-pro-afriku/d-515391

ZŠ T.G.Masaryka - Adopce na dálku:

http://www.zstgm.ji.cz/index.php?sekce0=povedlo_se&sekce1=adopce_na_dalku

ZŠ Demlova – Pomoc Africe – „Koláčky pro Afriku“

http://www.zsdemlovaji.cz/6-a-6-b-pomoc-africe/

Statutární město Jihlava podpořilo v rámci dotace v oblasti kultury 60 000 Kč - Den dětské vietnamské kultury v Jihlavěhttp://www.regionvysocina.cz/blog/den-detske-vietnamske-kultury-v-jihlave-130423/https://www.facebook.com/ceskyrozhlasregionvysocina/posts/1115800495156919

ZOO Jihlava

- Střípky Afriky - http://www.zoojihlava.cz/cz/akce/seznam-akci/43-stripky-afriky-info

- Osvěta – Klubové večery - http://www.zoojihlava.cz/cz/akce/seznam-akci/53-klubove-vecery

 

Charita Jihlava - http://jihlava.charita.cz/

-četné projekty na pomoc dle aktuální potřeby – např. Materiální sbírka na pomoc uprchlíkům v Řecku

 • http://jihlava.charita.cz/informace/archiv-aktualit/clanky/materialni-sbirka-na-pomoc-uprchlikum-v-recku/

Adopce na dálku:

Podpora sbírkových projektu SVOŠS - Adopce 2016. 14. a 17. 12. 2016 studenti II. ročník z projektovéskupiny Nekonečno pomoci zorganizovala na naší škole sbírku na indického studenta. Škola adoptovala Shivu v roce 2003 a každý rok mu zasílá finanční částku na studium. Díky všem, kteří nás v akci podpořili zakoupením placky, hummusu či čaje jsme zatím vybrali 4 500 Kč.

https://www.facebook.com/pg/JihlavaSvoss/photos/?tab=album&album_id=1155187681196861

https://www.facebook.com/pg/JihlavaSvoss/photos/?tab=album&album_id=1193744474007848

 • 10.1.B Globální partnerství ?
  Statutární město Jihlava, NNO a školy se zapojují do projektů rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Hodnota indikátoru:

ANO

 

Sebehodnocení +1

Ve městě přibívají aktivity, které se zabývají zahraniční rozvojovou spolupráci.

Hodnocení oponenta +1

Dotaz na konkrétní průběh podpory projektu Adopce na dálku byl upřesněn, proto souhlasím se sebehodnocením města.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

V rámci úřadu proběhlo pouze pár dílčích akcí:

 1. pracovníci MÚ Kopřivnice se podíleli na projektu Adopce na dálku, kdy finančně a materiálně zabezpečovali adoptivního syna z Ugandy – Andrewa Sempagama. (studium bylo úspěšně zakončeno v r. 2014)
 2. Každoroční vyvěšování Tibetské vlajky (tisková zpráva r. 2017 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=na-radnici-vlaje-tibetska-vlajka&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1580
 3. Organizace na území města (Máš čas, o. s. a Klub Kamarád, p. o.) podpořila akci „Kup žížalu, nakrm slona“
 4. Junák – český skaut, středisko Kopřivnice, z. s., pořádalo každoročně kampaň spojenou se sbírkou „Postavme školu v Africe“, některé oddíly samy uspořádaly sbírku na projekt Adopce na dálku

Město Kopřivnice se ve spolupráci s firmou Brose CZ, spol. s r. o. v dubnu a květnu 2017 zapojilo do projektu Kola pro Afriku. Zařídilo sběrné místo a následný odvoz kol ve spolupráci s organizací Kola pro Afriku o.p.s.. V dubnu se vybralo cca 113 kol, v květnu o něco málo více - 124. 

Tisková zpráva I.

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=koprivnicane-budou-sbirat-kola-pro-afriku&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1596

Tisková zpráva II.

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=kola-pro-afriku-se-budou-sbirat-znovu&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1599

 • 10.1.B Globální partnerství ?
  ANO
Sebehodnocení 0

Město si je vědomo, že se myšlenkou zahraniční rozvojové spolupráce doposud nezabývalo, v minulosti i nyní však podnikáme malé kroky a aktivity směřujeme k podpoře zemí tzv. globálního jihu.

Hodnocení oponenta 0
10.1.3 Má obec partnerské město v tzv. rozvojovém světě (včetně regionu východní a jihovýchodní Evropy, např. Ukrajina, Moldavsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina,…)?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Partnerské město Ndere - Keňa

V roce 2016 město Litoměřice vyčlenilo částku 50 000 Kč na podporu ZŠ Ndere v Keni - vybudování školní farmy.
Od roku 2017 je částka 50 000 Kč zanesena pravidelně do rozpočtu města Litoměřice a po ukotvení této částky v rozpočtu města se do budoucna budme snažit o její navýšení.
Město dlouhodobě spolupracuje s ShineBean organizací založenou v roce 2007, která působí v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce - viz http://shinebean.org/
 

Spolupráce s Filipínami

 • v roce 1974 byla podepsána družební dohoda mezi Litoměřicemi a filipínským městem Calambou.(prof. místního gymnázia Blumentritt byl nejlepším přítelem filipínského národního hrdiny Jose Rizala)
 • v roce 2006 byla podepsána dohoda mezi Litoměřicemi a filipínským Dapitanem
  viz https://www.litomerice.cz/partnerska-mesta
 • vztahy jsou udržovány díky velvyslanectví Filipínské republiky v ČR, spolupráce probíhá formou přátelských, většinou kulturních setkání a návštěv filipínských delegací.
 • Nadále probíhají návštěvy hostů z Filipín a spolupráce s velvyslanectvím Filipín v Praze,
  pravidelně si připomínáme si výročí spojená s filipínským národním hrdinou José Rizalem a litoměřickým profesorem Ferdinandem Blumentrittem.

 • 10.1.C Partnerské město v rozvojovém světě ?
  ANO
Hodnota indikátoru 10.1.C:

Město má 3 partnerská města:
Keňa: Ndere
Filipíny: Calamba, Dapitam

 

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město má 3 partnerská města v rozvojovém světě.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

¨Situace se od posledního auditu zlepšila, město vyčleňuje každoročně na rozvojovou spolupráci určitou částku a pomoc realizuje pomocí spřátelené nevládní organizace Shine Bean v Keni. Dále také pokračuje dlouhodobá spolupráce s městem Calambou na Filipínách.

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

MČ Praha 14 nemá partnerské město v rozvojovém světě. Základní škola Chvaletická má partnerskou školu v Kosovu. Dne 18. 11. 2016 ředitel základní školy Chvaletická v Praze 9 podepsal v obci Pogragjë (kraj Gjilan) Memorandum o vzájemné spolupráci s ředitelem Základní školy středního nižšího stupně „Liria“ Hajrushim Limonim. MČ Praha 14 jako zřizovatel této školy, školu podporuje v rámci realizovaných projektů.

 

 • 10.1.C Partnerské město v rozvojovém světě ?
  NE MČ nemá partnerské město v rozvojové zemi. MČ podporuje partnerství na základních školách a v neziskových organizacích.
Sebehodnocení 0

MČ nemá partnerské město, ale  podporuje místní organizace, které realizují spolupráci s rozvojovým světem.

V rámci multikulturních projektů MČ spolupracuje s cizinci a menšinami.

Hodnocení oponenta 0

Tento indikátor je doplňkový – tzn. že nemusí být naplněn, ale pokud by byl zájem, můžete se pokusit navázat spolupráci s městem na evropském kontinentu – např. Moldavsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, nebo Ukrajina – což by mohla být ta jednodušší, schůdnější a pro město i zajímavá možnost.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
 • 10.1.C Partnerské město v rozvojovém světě ?

Hodnota indikátoru 10.1.C:

NE

 

Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0
Jedná se o nepovinný indikátor, pokud by se však Chrudim v budoucnu ucházela o kategorii A s hvězdičkou, navrhuji zvážit jeho zařazení mezi povinné indikátory.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

ANO, od roku 2010 má statutární město Jihlava partnerské ukrajinské město Užhorod

http://www.jihlava.cz/uzhorod/ds-54256/p1=66522

 

 

 • 10.1.C Partnerské město v rozvojovém světě ?
  Statutární město Jihlava má partnerské město Užhorod na Ukrajině.

Hodnota indikátoru:

ANO

 

Sebehodnocení +1

V hodnoceném období se stalo ukrajinské město Užhorod partnerským městem statutárního města Jihlavy.

 

Hodnocení oponenta +1
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Kopřivnice nemá partnerské město v tzv. rozvojovém světě.

 • 10.1.C Partnerské město v rozvojovém světě ?
  NE
Sebehodnocení -2

Stav je setrvalý a město do budoucna neuvažuje o krocích tímto směrem.

Hodnocení oponenta +1

Zde navrhuji zmírnění hodnocení. Jedná se o dobrovolný indikátor, poměrně náročný na splnění a také žada dalších obcí zatím není schopna nebo ochotna tento indikátor naplnit.

10.1.4 Vyčleňuje město každoročně určitou částku na konkrétní projekty humanitární pomoci a/nebo rozvojové spolupráce v tzv. rozvojových zemích?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Rozvojová spolupráce Ndere - Keňa

Od roku 2016 město vyčlenilo částku 50 000 Kč ze svého rozpočtu na podporu projektu vybudování školní farmy při ZŠ Ndere v Keni.
Od roku 2017 je částka 50 000 Kč zanesena pravidelně do rozpočtu města Litoměřice a po ukotvení této částky v rozpočtu města se do budoucna budme snažit o její navýšení.

Adopce na dálku

 • Jinou formou rozvojové pomoci je finanční částka, kterou zasílají vybraná oddělení/odbory MěÚ na podporu dětí/adopci na dálku.

Humanitární pomoc

 • V roce 2013 město Litoměřice poskytlo partnerskému městu na Filipínách humanitární pomoc na odstranění následků tajfunu ve výši 70 tis. Kč.
 • 10.1.D Příspěvek na humanitární nebo rozvojovou pomoc ?
  ANO
Hodnota indikátoru 10.1.D:

Vyčleněná  pravidelná částka v rozpočtu města 50 000 Kč.

Pravidelné příspěvky na podporu keňských chlapců.

Poskytnuta humanitární pomoc partnerskému městu na Filipínách.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město poskytuje pravidelnou finanční částku na rozvojovou spolupráci či humanitární pomoc.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město jako jedno z mála v ČR vyčleňuje určitou částku na rozvojovou spolupráci a pokud se tento trend podaří zachovat i po příštích komunálních volbách, může být město pro další obce v ČR inspirací a příkladem.

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

MČ nemá vyčleněnou v rozpočtu položku pro humanitární a rozvojovou pomoc.

MČ zajišťuje humanitární a rozvojovou pomoc v rámci podpory organizací, které tuto pomoc zajišťují.

Český červený kříž – oblastní spolek Praha 9 Černý Most  - Humanitární pomoc, práce s dětmi a mládeží (výuka 1. pomoci), pořádání letních táborů pro zdravotně oslabené děti, zájezdy a kulturní výchovné akce pro seniory zajišťuje Český červený kříž – oblastní spolek Praha 9 Černý Most. Ředitelka oblastního spolku je členkou Komise pro komunitní plánování a MA21.

Farní charita Praha 14 je prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha a Charity Česká republika součástí celosvětové sítě Caritas Internationalizastřešující 162 národních Charit, které působí ve více než 200 zemích světa. Charitní organizace je tak jednou z největších celosvětových sítí usilujících o odstranění chudoby a nastolení spravedlivější společnosti.

 • 10.1.D Příspěvek na humanitární nebo rozvojovou pomoc ?
  0

Město neposkytuje příspěvek na rozvojovou spolupráci či humanitární pomoc.

Sebehodnocení 0

MČ nemá vyčleněnou v rozpočtu položku pro humanitární a rozvojovou pomoc.

MČ zajišťuje humanitární a rozvojovou pomoc v rámci podpory organizacím, které humanitární pomoc realizují.

Hodnocení oponenta 0

MČ  nemá vyčleněnou položku v rozpočtu. Jedná se o doplňkový indikátor, i přesto doporučujeme o vyčlenění částky uvažovat. 

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město nemá vyčleněné pravidelné finanční částky.

Humanitární pomoc – zapojení do humanitární pomoci v Bosně, Kosovu a Afghánistánu.

V roce 2005 město Chrudim věnovalo mateřským, základním a středním školám ve městě Podujev v Kosovu školní pomůcky, počítače a další vybavení.

Pro Afghánistán byla zorganizována sbírka hraček a školních pomůcek, které byly určeny pro děti v provincii Badachšán. Do sbírky byly zapojeny základní a mateřské školy z regionu, městský úřad a občané Chrudimska

 • 10.1.D Příspěvek na humanitární nebo rozvojovou pomoc ?

Hodnota indikátoru:

NE

Sebehodnocení 0
Hodnocení oponenta 0
Jedná se o nepovinný indikátor, pokud by se však Chrudim v budoucnu ucházela o kategorii A s hvězdičkou, navrhuji zvážit jeho zařazení mezi povinné indikátory.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město nemá vyčleněné pravidelné finanční částky na rozvojovou spolupráci tzv. rozvojových zemí. 

 

Statutární město Jihlava připravuje do rozpočtu na rok 2018 navrhnout zastupitelstvu vyčlenit finanční částku na rozvojovou spolupráci tzv. rozvojových zemí.

 • 10.1.D Příspěvek na humanitární nebo rozvojovou pomoc ?
  0

Hodnota indikátoru:

 

Sebehodnocení 0

Město nemá vyčleněné pravidelné finanční částky na rozvojovou spolupráci tzv. rozvojových zemí. 

Hodnocení oponenta 0

Jedná se o dobrovolný indikátor a město zatím v této oblasti aktivitu nevyvíjí, proto je hodnoceni "0", nicméně připravuje vyčlenění částky na spolupráci s rozvojovými zeměmi, pak by se jednalo (v dalším hodnotícím období) o zlepšení.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město doposud každoročně nevyčleňovalo žádnou částku ani prostředky pro tento účel. Pouze na dílčí aktivity viz bod 10.1.2. 

Zaměstnanci úřadu měli adoptovaného Andrewa z Ugandy, viz bod 10.1.2 a příloha v bodu 10.1.2. 

Po zvážení, co by se pro další vývoj v této oblasti a v rámci úřadu dalo více dělat, jsme na zasedání Týmu pro udržitelný rozvoj nadnesli možnost spolupráce se org. Člověk v tísni, konkrétně projekt na stránkách https://www.skutecnydarek.cz/. Hodláme se touto myšlenkou do budoucna zamýšlet a najít nový způsob, jak zaměstnanci úřadu mohou přispívat na humanitární a rozvojovou pomoc. Koncepci pomoci musíme ještě blíže specifikovat a opět projednat. 

Dostali jsme zpětnou vazbu od ZŠ sv. Zdislavy, že v roce 2011 znovu adoptovali žáka z Ugandy, tentokrát to byla školačka Ruth a její adopce trvá dodnes. 24. května letošního roku od ní žáci dostali další dopis. O historii adopce se více dozvíte pod odkazem http://www.zdislava.net/adopce.php. ZŠ sv. Zdislavy začala se zapojením do projektu "Adopce na dálku" již v roce 2001. 

 • 10.1.D Příspěvek na humanitární nebo rozvojovou pomoc ?
  NE
Sebehodnocení -1

Město se touto myšlenkou bude dále zabývat. Klademe si za cíl vymyslet atraktivní projekt nejen pro zaměstnance úřadu, ale např. i pro obyvatele Kopřivnice. Při lokální pomoci (např. sběr vršků) jsme se setkali s reakcí, že by lidé raději přispěli finanční částkou, než sbíráním vršků.

Zde také navrhuji zmírnění hodnocení, a sice z -1 na 0, protože je zmíněna alespoň jedna aktivita - podpora projektu Adopce na dálku.

10.1.5 Je město nebo některé městská organizace zastoupena v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Energy Cities

 • 10.1.E Zastoupení města v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem ?
  ANO
Hodnota indikátoru 10.1.E:

Od roku 2014 jsou Litoměřice členem uskupení Energy Cities.

Členství odpovídá hodnotě indikátoru SPRM Litoměřic E.III 1 "Zapojení města do mezinárodních, národních či regionálních projektů".

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Město má zastoupení v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Situaci považuji za velmi dobrou, trend je dle mého názoru stabilní, tedy nijak výrazně dále zlepšovat asi nebude, protože větší zapojení do mezinárodních aktivit by pro obec velikosti Litoměřic bylo nejspíše značně zatěžující.

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

V červnu 2018 zastupitelstvo MČ P14 schválilo Aalborgské závazky /AZ/ vyplývají z Aalborgské charty, která byla přijata v dánském Aalborgu. Jsou souborem sdílených závazků, které jsou realizovány místními samosprávami v celé Evropě. K základním významům AZ patří zvyšování povědomí o udržitelném rozvoji na místní úrovni. Zároveň jde o praktický nástroj pro plnění strategií směrem ke kvalitě života a udržitelnosti. AZ jsou dobrovolnými závazky a popisují deset klíčových oblastí, které jsou pro další udržitelný rozvoj nezbytné a obsahují celkem 50 klíčových aktivit a konkrétních postupů pro dosažení místní udržitelnosti. Podpisem Aalborgských závazků se MČ P14 se zapojila do ICLEI (Local Governments for Sustainability).

MČ P14 spolupracuje pravidelně s organizací CI2. Stala se partnerem již realizovaného projektu  „Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu Místní Agendy 21“. Spolupráce probíhala mimo jiné i v rámci zajištění školení pro radní a vedoucí odborů v oblasti udržitelného rozvoje a indikátorů udržitelnosti a semináře INDIKÁTORY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V PROSTŘEDÍ MĚST ČR (2015).  

Zásady udržitelnosti jsou implementovány do strategických dokumentů MČ, které jsou provázány jak se strategickými dokumenty hl. m. Prahy, tak s podpůrnými dokumenty MČ Praha 14. Zásadním dokumentem MČ je Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025, ke kterému se váže aktuální akční plán.

Veškeré strategické cíle uvedené v tomto dokumentu jsou plánovány a realizovány v souladu s  principy udržitelnosti prostřednictvím Akčního plánu. 

Jednotlivé cíle lze přiřadit k jednotlivým principům udržitelnosti následovně:

ÚZEMNÍ ROZVOJ

1.1. Vznik hlavního centra městské části na Rajské zahradě

Vznik hlavního centra městské části s funkcemi městského charakteru pro komunitní život, administrativní a veřejnou službu. Doplnění infrastruktury pro vznik nových pracovních příležitostí (kanceláře, obchody, restaurace a další služby).

1.2. Tvorba lokálních center

Podpora lokalit v rámci MČ, které mají potenciál a vývojovou přirozenost centra (náměstí, parky) pro kulturní a komunitní život, aby každá místní část měla k dispozici základní vybavenost pro společenské aktivity.

1.3. Zpracování studií rozvojových a transformačních ploch

Transformace zanedbaných nebo nevyužívaných ploch a objektů. Snahou je zajistit optimální využití dotčených nemovitostí a zajistit ochranu veřejného zájmu. Pro potenciální využití ploch je třeba zpracovat studie, které určí a zhodnotí vhodné využití.

1.4. Zachování a dotváření zeleného pásu podél Rokytky

Uspořádání území Prahy 14, které je tvořeno obydleným pásem při severním a jižním okraji MČ a zeleným pásem podél Rokytky, je vhodné, vzhledem ke krajinotvorné a rekreační hodnotě zeleného pásu uprostřed, uchovat. Praha 14 usiluje o získání pozice rekreačního centra pro místní občany a okolní městské části. Stávající zelené plochy s potenciálem pro rekreační účely a volnočasové vyžití budou v maximální možné míře chráněny před další zástavbou. Tyto plochy budou kultivovány a přeměněny na hodnotný „zelený“ veřejný prostor.

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE A BYDLENÍ

2.1 - Podpora a rozvoj sociálních služeb

2.2 Zvyšovat míru bezpečí a působit na snižování kriminality a výskyt dalších důsledků rizikového chování

Zájmem Prahy 14 je v maximální míře využívat možnosti preventivních opatření, udržet funkční síť služeb pro potřebné cílové skupiny, eliminovat rizika vzniku sociálně vyloučených lokalit, odstraňovat příčiny vzniku sociálně patologických jevů, zvyšovat celkový pocit bezpečí obyvatel i návštěvníků městské části a zajistit meziresortní koordinaci veškerých aktivit (hl. m. Praha, bezpečnostní složky, neziskové organizace, veřejnost). Strategický cíl má vazbu i na další oblasti strategického plánu (zvyšování nabídky sportovních, kulturních a volnočasových aktivit, zapojování veřejnosti atd.).

2.3. Bytová politika

Jednou ze základních podmínek pro další rozvoj městské části je kvalitní nabídka bydlení s dostatečným zázemím. Koordinace bytové výstavby na území MČ Praha 14 s ohledem na občanskou vybavenost, dlouhodobě se rozvíjí spolupráce se soukromými investory a organizacemi působící v oblasti bydlení. Část bytů stávajícího bytového fondu je ponechána pro sociální účely (matky samoživitelky, senioři, zdravotně postižení, osoby propuštěné z institucionální náhradní rodinné péče, vícedětné rodiny, lidé v krizi, osoby znevýhodněné apod.). V rámci toho hodlá městská část realizuje program prostupného bydlení, který by umožňoval cílové skupině plnohodnotné zapojení do života (od ubytovny, přes bytový objekt na ul. Broumarská, až po nájemní bydlení).

2.4 – Zdraví obyvatel

Městská část Praha 14 má zájem na zdraví společnosti a proto podporuje aktivity přispívající k osvětě občanů v zodpovědném přístupu k jejich zdraví. Podpora či vlastní organizace akcí zaměřených na prevenci a zdraví obyvatel (např. Den zdraví, prevence péče o dětských chrup, prevence rakoviny prsu, kurzy první pomoci atd.).

3. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT

3.1 Kvalitní a udržitelná nabídka kulturních, sportovních a volnočasových aktivit

MČ v souladu se svojí vizí podporuje prostředí pro místní kulturní a společenský život posiluje vztah občanů k městské části. Cestou je zajištění pestré nabídky kulturních, sportovních a volnočasových aktivit pro všechny skupiny obyvatel.

3.2 Podpora a rozvoj komunitního života

V zájmu MČ je vytvářet a zároveň podporovat rozvoj místních spolků, neformálních komunit i jednotlivce aktivní ve vlastní činnosti i aktivitách pro obecní prospěch.

3.3 Vzdělávání a školství

MČ  v oblasti své působnosti podporuje dostupnost kvalitního vzdělání pro své občany od investic do školské infrastruktury po podporu spolupráce škol s neziskovými organizacemi a dalšími partnery při přípravě nabídky dalšího vzdělávání. Žádoucí je také motivace k vyšší míře zapojení rodičů do činnosti škol (spolupráce s pedagogy, pořádání společenských akcí, apod.).

3.4 Aktivní veřejný prostor

MČ  usiluje o zkvalitnění podmínek pro život a aktivity ve veřejném prostoru, který by se měl stát místem nových sociálních interakcí a který vytvoří zázemí pro organizované i spontánní, skupinové i individuální trávení času.

4. EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

4.1 Podpora podnikání a služeb

Udržení stávajících a podpora přílivu dalších podnikatelských subjektů v MČ Praha 14. Podpora začínajících podnikatelů, minimalizace byrokratické zátěže, poskytování poradenství, podpora po dobu prvního roku podnikání (např. inzerce v informačních kanálech MČ, projekt SMART) apod.

4.2 – Získávání a stabilizace finančních zdrojů

Finanční plánování umožňuje nastavit dlouhodobou udržitelnost financí, vymezit finanční možnosti MČ, zajistit zdravý vývoj financí a schopnost MČ dostát svým závazkům a realizaci rozvojových akcí. Jsou posíleny metody umožňující přehlednou a rychlou práci s rozpočtem, koncepční a plánovité financování potřeb, přehled o možnostech hospodaření v budoucím období, využití návratného způsobu financování a dlouhodobý komplexní pohled na výsledek hospodaření a finanční situaci MČ.

5. DOPRAVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

5.1 – Dopravní obsluha na území městské části

Snížení dopravní zatížení na hlavních dopravních osách včetně hluku a prachových částic. Realizace opatření směřujících ke snížení zatížení tranzitní dopravou na radiálních komunikacích Chlumecká, Českobrodská, Poděbradská, Kbelská, Kolbenova a průtahu mezi S-J ul. Broumarská. Cíl souvisí se snahou zklidnění dopravy, bezpečností, plynulosti provozu, přeměnou hlavních os na městské třídy s nabídkou pracovních příležitost a celkovou kultivací prostředí na Praze 14. Průjezdnou dopravu realizovat na sběrných komunikacích.Mezi stěžejní aktivity v oblasti dopravy bude patřit řešení zájmů cyklodopravy a pěších. Bude preferováno budování pěších tras a cyklotras, bezpečnostních prvků, doplnění značení, odstavných stání a vybavenosti pro cyklodopravu apod.

5.2 – Vytváření zdravého prostředí pro občany

Kultivace a zlepšení péče o stávající zeleň na území MČ včetně koordinace těchto činností s dalšími zainteresovanými subjekty, ale i případně získávání nových pozemků pro rozšiřování veřejné zeleně. MČ bude aktivně iniciovat veřejnost k podílu na ochraně zeleně v okolí jejich bydliště.Podpora opatření, která přispějí ke zlepšování stavu životního prostředí. Jedná se zejména o snižování energetické náročnosti budov a veřejného osvětlení, využívání vhodných alternativních zdrojů energie a tepla, separace a druhotná využitelnost odpadů, ochrana vodních zdrojů a udržitelné nakládání s vodou, snižování škodlivin v ovzduší, budování a obnova ekosystémů. Součástí je také podpora environmentální výchovy a osvěty (např. formou zapojení škol do aktivit environmentálních center, podporou vzdělávacích programů na školách apod.)

 

 • 10.1.E Zastoupení města v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem ?
  ANO

V červnu 2018 zastupitelstvo MČ P14 schválilo Aalborgské závazky /AZ/ vyplývají z Aalborgské charty. Podpisem Aalborgských závazků se MČ P14 se zapojila do ICLEI.

MČ spolupracuje s mezinárodními organizacemi zabývajícími se UR na různých aktivitách.

Sebehodnocení +1

V červnu 2018 zastupitelstvo MČ P14 schválilo Aalborgské závazky /AZ/ vyplývají z Aalborgské charty. Podpisem Aalborgských závazků se MČ P14 se zapojila do ICLEI.

Zásady UR jsou implementovány do strategických dokumentů, které MČ Praha 14 naplňuje.

Hodnocení oponenta +1

Implementace zásad do strategických dokumentů MČ 14 je zásadní krok a je hodnocen velice pozitivně. Stejně tak jako schválení přístupu k Aalborgských závazkům. Situaci tedy považujeme za velmi dobrou se zlepšujícím se trendem.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Město Chrudim spolupracuje s mezinárodními organizacemi zabývajícími se UR: WHO, ICLEI, CI2, Pakt starostů.

Město Chrudim přijalo v dubnu 2009 Aalborgskou chartu a Aalborgské závazky, které se postupnými kroky snažíme realizovat (ICLEI).

Od roku 2001 jsme členem NSZM ČR. https://www.zdravamesta.cz;

Od roku 2009 jsme zařazeni do sítě Bezpečných komunit, které jsou zastřešeny WHO - http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/bezpecna-komunita.html

V letech 2007 – 2012 jsme se účastnili světové soutěže LivCom, která se zabývá hodnocením udržitelného rozvoje ve městech (zastřešeno UNEP). http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/livcom.html; http://www.livcomawards.com/

V roce 2014 se stalo město členem "Asociace městských energetických manažerů". Členství přináší městu výměnu informací a příkladů dobré praxe zastřešenou kanceláří Paktu starostů a primátorů.

V roce 2015 bylo schváleno přistoupení do Paktu starostů a primátorů - http://www.paktstarostuaprimatoru.eu/index_cs.html

Ve spolupráci s CI2 spolupracujeme na vyhodnocování indikátorů UR.

 • 10.1.E Zastoupení města v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem ?

Hodnota indikátoru:

ANO

Sebehodnocení +1

Město spolupracuje s organizacemi zabývající se udržitelným rozvojem i v mezinárodním měřítku.

Hodnocení oponenta +1
V sebehodnocení města jde o drobný omyl - město nemá zastoupení v mezinárodní organizaci zabývající se UR, ale s takovými organizacemi spolupracuje. Trend považuji za pozitivní, protože v roce 2015 město přistoupilo k Paktu starostů a primátorů, je také členem Asociace městských energetických manažerů.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Statutární město Jihlava spolupracuje s mezinárodními organizacemi zabývajícími se UR: WHO a ICLEI.

Statutární město Jihlava přijalo v únoru 2015 Aalborgskou chartu a Aalborgské závazky, které se postupnými kroky snažíme realizovat (ICLEI). http://www.jihlava.cz/aalborgske-zavazky/d-513843/p1=104036

V kapitole 10. Od lokálního ke globálnímu se město zavazuje nadále usilovat o udržitelný rozvoj a realizovat energeticky úsporné projekty. Budeme i nadále členy NSZM ČR a CIVINET, budeme přijímat a předávat příklady dobré praxe jak na národní tak na mezinárodní úrovni.

Příloha č. 1 – Aalborgské závazky
 

Od roku 2007 je členem NSZM ČR - https://www.dataplan.info/cz/jihlava.

V letech 2009, 2011, 2012 a 2013 je statutární město Jihlava zúčastnilo mezinárodní soutěže The LivCom Awards (The International Awards for Liveable Comunities) pořádané OSN.

V roce 2009 jsme získali Zlatou cenu za zlepšování stavu krajiny.

V roce 2011 to bylo 3. místo a stříbrná cena a v roce 2012 to bylo 3. místo a zlatá cena v kategorii měst mezi 20 a 75 tisíci obyvateli. 

V roce 2012 jsme získali také Zlatou cenu za strategické plánování a bronzovou cenu za přihlášený projekt Centrum environmentální výcho vy PodpoVRCH.

V roce 2013 jsme získali stříbrnou cenu v kategorii měst mezi 20 a 75 tisíci obyvateli.

http://jihlava.cz/zdrave-mesto-jihlavu-ocenila-i-osn/d-493648/p1=51963

http://jihlava.idnes.cz/jihlavska-radnice-utraci-desitky-tisic-za-cesty-politiku-do-exotickych-zemi-1vb-/jihlava-zpravy.aspx?c=A140428_2060335_jihlava-zpravy_mkk

http://www.livcomawards.com/

Statutární město Jihlava je členem CIVINET - Síť k udržitelné mobilitě ve městech - http://www.civinet.cz/

 • 10.1.E Zastoupení města v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem ?
  ANO, statutární město Jihlava spolupracuje s organizacemi zabývajícími se udržitelným rozvojem.
Sebehodnocení +1

Město se připojilo k NSZM ČR, získalo ocenění na LivCom Awards a přijalo Aalborgské závazky.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Kopřivnice není zastoupena v žádné mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem, pokud takto nechápeme Národní síť Zdravých měst ČR, ve které jsme členem.

 • 10.1.E Zastoupení města v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem ?
  NE
Sebehodnocení -1

Stav je setrvalý a město neuvažuje o krocích tímto směrem. Pokusíme se do budoucna nad touto problematikou více zamyslet.

Hodnocení oponenta -1

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve městě se pravidelně pořádají akce související s otázkami změny klimatu a využívání OZE.  Město pořádalo 2 konference zaměřené na energetiku a také 1. Národní fairtradovou konferenci. Město pravidelně a aktivně spolupracuje se dvěma organizacemi věnujícími se enviromentálnímu a globálnímu rozvojovému vzdělávání (Shine Bean a SEVER), v rámci města působí další organizace v oblasti globálních aktivit. - ZŠ Masarykova je první Fairtradovou školou v ČR, Zastupitelstvo dětí a mládeže v Litoměřicích, ZŠ Na Valech - eko škola.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Situace je v této oblasti velmi dobrá a v období od posledního auditu se ještě o něco zlepšila.

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Sebehodnocení 0

MČ zajišťuje informovanost o globálních souvislostech pro všechny prostřednictvím realizace školení, seminářů či osvětových kampaní.

MČ spolupracuje s organizacemi v oblasti globálního rozvojového vzdělávání a environmentální výchovy v rámci osvětových akcí a kampaní.

Plošná informovanost o globálních tématech se zvyšuje.

Hodnocení oponenta +1

MČ má navázanou dlouholetou spolupráci s neziskovým sektorem a organizuje velké množství akcí - ať už pro veřejnost nebo v rámci školních zařízení. 

Důraz je kladem na ekologickou výchovu, ochranu přírody a klimatické změny (Den mobility, Den Země). Doporučili bychom zahrnout i více témat z globálního rozvojového vzdělávání.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +2
Město Chrudim je velice aktivní a intenzivně spolupracuje i s NNO.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Sebehodnocení +1

Statutární město Jihlava každoročně zvyšuje či rozšiřuje osvětové kampaně podporující udržitelný rozvoj. Rozšiřuje možnosti vzdělávání v oblasti globální a rozvojového vzdělávání – Ekoinfocentru, environmentální centrum PodpoVRCH v ZOO Jihlava, Školící Ekocentrum SMJ, DDM Jihlava, VŠPJ, Knihovna Jihlava, Museum apod.

Hodnocení oponenta +1

Navrhl jsem městu snížení s +2 na +1, protože jde spíše o mírný pokrok, než o výrazné zlepšení. Město tento návrh akceptovalo a došlo tedy ke shodě.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Sebehodnocení +1

Město poukazuje na lidské "spotřební" chování a upozorňuje na jeho důsledky. Pořádá semináře, školení a realizuje výzkumy ke zvyšování povědomí. 

Hodnocení oponenta +1
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
10.2.1 Proběhly na území obce osvětové akce v oblasti změny klimatu? Pokud ano, jaké? (Např. Týden udržitelné energetiky, Dny energetiky, DISPLAY kampaň). Není třeba uvádět aktivity, které jsou již vyžadovány v kategorii „C“ či „B“ hodnocení města.
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Osvětové akce v oblasti změny klimatu

 • Město od zavedení MA 21 propaguje využití OZE - pilotní instalace solárních panelů, fotovoltaiky a tepelných čerpadel (r. 2014 - 2.100 m2; r. 2017 – 3.000 m2 aktivní plochy solárních kolektorů, výroba elektřiny z fotovoltaiky na budovách majetku města 68 MWh). Město Litoměřice poskytuje svým občanům dotaci na pořízení solárního ohřevu TV až do výše 40 000 Kč (město spravuje vlastní dotační program.

  Do roku 2015 proběhly především tyto akce:
   - Týden úspory energetiky – výukový programy zaměřené na udržitelnou energetiky
   - kampaň DISPLAY (energetické štítkování veřejných budov, v současné době štítky umístěny na všech základních školách a budově městského úřadu), více viz https://galerie.udrzitelne-mesto.cz/cz...jevy/tema/litomerice-kampan-display-a-stitkovani-energeticke-narocnosti-budov
  - přednášky pro žáky základních škol o úsporách energie (v r. 2011 tři přednášky, účastnilo se kolem  160 žáků)
  - přednáška pro občany o nízkoenergetické a pasivní výstavbě (konala se v roce 2009)
  - konference Pakt starostů a primátorů - příležitost pro česká města (2012)
   
  V období 2015 - 2017 proběhly především následující akce:
  - Den udržitelného města Litoměřice - akce zaměřená na problematiku udržitelné dopravy, energetiky, fair trade v rámci projektu READY 21 (MŽP - Švýcarské fondy)
  - "UŽÍT Litoměřice" zaměřená na problematiku udržitelné dopravy a energetiky v rámci projektu PATH 2030 (SFŽP - Národní program ŽP) - osobní účast ministra ŽP R. Brabce - viz https://www.youtube.com/watch?v=uFGo_QC_nOY; http://www.ceskestredohori.info/akce-v-ceskem-stredohori/akce/uzit-litomerice
  - III. mezinárodní konference "Energie, doprava a inovace (pro) města 21. století" v rámci projektu PATH 2030 (SFŽP - Národní program ŽP) - http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=118
  - 2  workshopy ve spolupráci s organizací CzechGlobe zaměřené na adaptační opatření ke změně klimatu - cílem a výstupem workshopů je určit pro město Litoměřice nejvíce ohrožené oblasti související se změnou klimatu a dát doporučení na konkrétní opatření pro město, jak v těchto oblastech dopady změny klimatu zmírnit.

 • 10.2.A Osvětové akce v oblasti změny klimatu ?
  ANO
Hodnota indikátoru 10.2.A:

6 velkých akcí, kampaní

Město pořádá značné množství akcí vztahujících se k udržitelné energetice, dopravě a změně klimatu.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve městě se pravidelně pořádají akce související s otázkami změny klimatu a využívání OZE.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Aktivity v této oblasti považuji za mimořádné a za poslední tři roky se situace ještě zlepšovala, pravděpodobně i zde však již brzy dojde k nasycení, kdy nebude reálné a možná ani žádoucí organizovat ještě více akcí a aktivit.

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

Na MČ Praha 14 osvětové akce v oblasti změny klimatu jako jsou Týden udržitelné energetiky, Dny energetiky, DISPLAY kampaň neproběhly.

 • V roce 2016 MČ uspořádala ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí seminář na téma Udržitelná energetika. Na setkání zazněly aktuální informace o vyhlášených výzvách k podávání žádostí o dotaci na snižování energetické náročnosti jak bytových, tak i rodinných domů, přítomní odborníci ze Státního fondu životního prostředí na místě poskytovali také individuální konzultace a poradenství. https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/usetrete-za-energie/
 • Od roku 2013 se v Galerii 14, pod záštitou starosty MČ Praha 14 koná každoroční setkání koordinátorů EVVO Hl. m. Prahy. Setkání probíhá ve spolupráci Klubu ekologické výchovy, o.s. a ZŠ Generála Janouška z Prahy 14. Setkání se pravidelně účastní kolem 100 školních koordinátorů EV z MŠ, ZŠ a SŠ, zástupci ÚMČ, MHMP a NNO. Školní koordinátoři EVVO jsou seznamováni s novinkami a aktuálními projekty v oblasti enviromentální výchovy včetně globálních souvislostí a klimatických změn. Jsou také projednávány možnosti inovací metod a forem práce se žáky v této oblasti a to všech stupňů škol. KEV rovněž vydává nebo spolupracuje na vydávání metodických materiálů pro koordinátory EV ve školách.
 • Na území MČ Praha 14 probíhají osvětové akce v oblasti změny klimatu v rámci kampaní Evropský týden mobility a Den Země. Dále probíhají semináře, přednášky či workshopy. Každá z akcí je jinak tematicky zaměřena, ale myšlenka na ochranu klimatu je v každé z nich specificky zařazena.
 • Všechny akce jsou připravovány ve spolupráci s partnery /NNO i komerční subjekty/ a případně s koordinátorem EVVO.
 • Den Země Prahy 14 /od roku 2010/ -  Program kampaně je sestaven na základě spolupráce koordinátorky MA21 (MČ Praha 14), koordinátorky EVVO ekoškola ZŠ Gen. Janouška a zástupců všech ostatních škol. Kampaň je každoročně společným projektem škol a NNO. Každá škola se prezentuje svým „ekostánkem“. MČ Praha 14 kampaň finančně zajišťuje, poskytuje prostory a zázemí pro realizaci jednotlivých aktivit, zajišťuje také propagaci. Do kampaně Den Země  se všichni žáci základních škol zapojují úklidem okolí škol.  Na této kampani pravidelně spolupracujeme s organizacemi, které zajišťují doplňující aktivity k tématu:
  • IKEA Černý Most - ekoden
  • ÚHÚL - přednášky, workshopy na Lesní pedagogika
  • EKOKOM - workshop třídění odpadů, v roce 2018 proběhla výstava "Brána recyklace"
  • YMCA -Ekohrátky v Klubíčku
  • JAHODA - ekoden
  • DDM Praha 9 - kontaktní setkání se zvířaty, ekoden
  • PENTHEA - ukázka živých dravců + přednáška
  • Nyctalus ZO ČSOP - přednáška s ukázkou o netopýrech
  • AVE, s. r. o. + Ekocentrum Koniklec - výuka ekologie pomocí her
 • Evropský týden mobility - od roku 2013 Praha 14 propaguje realizací různých aktivit nebo napojením se na již stávající. Od roku 2013, konkrétně od 16. září je MČ členem Asociace cykloměst.
  • Do práce na kole /MČ se zapojuje od roku 2013/. Do práce na kole je celostátní soutěží, jejíž 8. ročník se uskutečnil v květnu 2018. Cílem Do práce na kole je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy včetně běhu a chůze. Když lidé přestanou denně jezdit autem, zlepší tak nejen svou kondici, náladu a možná i vztahy s kolegy, ale přispějí i k čistšímu ovzduší a celkově příjemnějšímu a bezpečnějšímu městu. Do soutěže se mohou zapojit i běžci, chodci, bruslaři, skateboardisti, longboardisti, vozíčkáři… https://www.dopracenakole.cz/locations/praha
  • Cyklozvonění /MČ je partnerem od roku 2014/. Jde o akci, kterou hlavni pořadatel organizace NaKole, z.s. oslovuje zájemce k představení světových témat jako je ekologie, zdravý životní styl apod. MČ se v roce 2018 zapojuje jako jedna z 26 pražských MČ. V roce 2018 proběhne akce v sobotu 22. září. Součástí akce je hromadná cyklojízda. K dispozici bude několik tras pro různé kategorie a v Karlíně proběhne odpoledne doprovodný program. MČ plánuje mít tam v tomto roce svůj stánek.  http://www.cyklozvoneni.cz/
  • Cyklojízdy na Praze 14 /od roku 2014/. Jde o jízdy pro veřejnost, které organizuje MČ Praha 14. Zapojují se místní obyvatelé. Tím, že stále narůstá počet míst prostupných cyklisty na území Prahy 14 a jsou doplňovány cyklostezky, cyklokoridory a cyklopruhy, se počet ujetých km stále zvyšuje. V posledních letech probíhá spolupráce se sousedními MČ a dalšími cyklo NNO.  https://www.praha14.cz/?s=cykloj%C3%ADzda

V roce 2018 proběhlo nebo se plánuje:

 • Březnová cyklojízda 24. 3. 2018 proběhla ve spolupráci s Nadací Partnerství po dálkové cyklotrase EV4, Greenway Jizera a Labská stezka (https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/zucastnete-se-cyklojizdy/)
 • Květnová cyklojízda 10. 5.
 • Červnová cyklojízda 21. 6. (https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/cervnova-cyklojizda/)
 • podzimní cyklojízdy – zatím plán:
  • cyklojízda v rámci Cyklozvonění 22. 9.
  • Cyklojízda ve spolupráci se spolkem Auto-Mat a školami /předpoklad 20. nebo 21. 9., trasa je v přípravách ve spolupráci s MP/. Proběhne v rámci Evropského týdne mobility 2018 a bude pouze pro ZŠ.
 • Vítání cykloobčánků ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy /od roku 2013/. Jde o aktivitu pořádanou MČ Praha pro zvýšení bezpečnosti začínajících cyklistů, zvýšení povědomí o bezpečnosti a základní výuce dopravních předpisů. Děti vyplňují dopravní test, zkouší si jízdu zručnosti a jsou  zkoušeni z povinné výbavy. Závěrem dostanou dětský řidičský průkaz. https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/vitani-cykloobcanku-5/#prettyPhoto
 • v rámci projektu realizovaného MČ P14 vznikl  Školního plánu mobility ZŠ Venclíků, v září 2018 proběhne:
  • soutěž pro děti ve spolupráci s Nadací Partnerství v rámci kampaně ZOOM - Děti v pohybu. Jde o zapojení se do celosvětové soutěže, kdy děti za různé aktivity sbírají své zelené stopy. Ty se sčítají, aby bylo vidět jak intenzivně se škola do kampaně zapojila a jakou měrou přispěla ke zlepšení klimatu. V rámci soutěže děti čekají  např. tyto aktivity:
   • Do školy pěšky nebo na koloběžce
   • výuka s pracovními listy
   • ekologická pracovní výchova
 • V roce 2017 pořádala MČ vzdělávací akci pro zástupce Odborů životního prostředí jednotlivých MČ. Na programu bylo projednávání dílčích částí činností OŽP a jejich dopady z globálního hlediska. Vzdělávací akce se skládala z řady seminářů pro pracovníky OŽP.

 

 • 10.2.A Osvětové akce v oblasti změny klimatu ?
  - Den Země - Evropský týden mobility - tematické semináře - Setkání koordinátorů EVVO hl. m. Prahy - Vzdělávací akce pro zástupce OŽP MČ hl. m. Prahy

Součástí každoročně pořádané kampaně Den Země, jsou osvětové aktivity neziskových organizací, čímž se šíří podvědomí o globálních tématech vhodným způsobem. Evropský týden mobility je na MČ zaměřen svými aktivitami na snižování emisí v ovzduší, propagaci a podporu cyklodopravy a osvětu.

Tematické semináře jsou pořádány k aktuálním tématům napříč všemi cílovými skupinami na MČ.

MČ průběžně spolupracuje  s koordinátory EVVO, na školách probíhají přednášky, workshopy a semináře ke globálním tématům.

 

Sebehodnocení 0

Na Změny v oblasti klimatu MČ P14 občany upozorňuje v rámci realizovaných kampaní a aktivit (Den Země, Evropský týden mobility, školení odborníků, apod.).

Od roku 2013 se v Galerii 14, pod záštitou starosty MČ Praha 14 koná každoroční setkání koordinátorů EVVO hl. m. Prahy.

Hodnocení oponenta +1

MČ vykazuje velké množství osvětových akcí zaměřených především na ekologii, ochranu přírody, odpadového hospodářství a recyklaci - a to především díky činnosti Klubu ekologické výchovy, o.s. a základní ekoškole Generála Janouška. Především v oblasti cyklistiky je akcí opravdu hodně a je vidět jejich dlouhodobá tradice - ať se jedná o cyklovyjížďky (ty by mohly být vždy nějak tematicky zaměřeny v návaznosti na osvětové téma a´t už z oblasti ekologie nebo globální odpovědnosti) nebo zapojení do kampaně Do práce na kole. Den Země má více jak 7 letou tradici a pořádá se ve spolupráci s NNO, což hodnotíme velice pozitivně. Zaujal nás i seminář o Udržitelné energetice - doporučili bychom v tomto tématu i nadále pokračovat.

 

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Každoročně s partnery připravujeme kampaně Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, Den Země, Dny zdraví, Biojarmark, Den s Technickými službami. Každá z nich je jinak tematicky zaměřena, ale myšlenka na ochranu klimatu je v každé z nich specificky zařazena (odpady, doprava, zdraví, úsporná opatřeníapod.). Součástí Dnů zdraví v roce 2010 i téma Udržitelné energetiky (ve spolupráci s Porsennou).

http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/akce-a-osvetove-kampane.html

V roce 2017 je připravováno v rámci Dne Země téma udržitelné energetiky (v souvislosti se vstupem do Paktu starostů a primátorů).

 • 10.2.A Osvětové akce v oblasti změny klimatu ?

Hodnota indikátoru:

5
Evropský týden mobility a Evropský den bez aut
Den Země
Dny zdraví
Biojarmark
Den s Technickými službami

Sebehodnocení +1

Město ve svých aktivitách pravidelně připravuje osvětové kampaně ve spolupráci s podnikateli i NNO. Ty jsou zaměřeny na UR. Jednou z oblastí bývá i problematika ochrany klimatu.

Hodnocení oponenta +2
V oblasti osvětových akcí je město velmi aktivní a tato situace se, pokud mohu posoudit, nadále zlepšuje.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
 • 10.2.A Osvětové akce v oblasti změny klimatu ?
  Hodnota indikátoru: 5 Den Země Jihlavské dny zdraví Biojarmark Evropský týden mobility Evropský den bez aut Do práce na kole
Sebehodnocení +1

Město v hodnoceném období začalo pořádat osvětové akce a postupně jejich počet a kvalitu zvyšuje.

Hodnocení oponenta +1
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

•    2008, 2009 – prezentace energetického projektu Model na akci Město je naše společné hřiště

•    2010 - kampaň DISPLAY (energetické štítkování budov ZŠ Alšova a ŽS 17. listopadu)

•    2011, 2012 – besedy s energetikem města (klub seniorů)

•    2014 - seminář Ekologická stopa

•    2016 - environmentální analýza provozu úřadu a školení v ekologickém provozu a nakupování

Změny klimatu, které ohrožují život na naší planetě, jsou často skloňovaným tématem. Město Kopřivnice se mu nevyhýbá, naopak se snaží své zástupce i občany informovat o tom, co vše mohou změny přinést. Proto se v zasedací místnosti MÚ Kopřivnice konalo setkání u kulatého stolu v rámci projektu nazvaného Adaptace města Kopřivnice na změnu klimatu.

Město Kopřivnice se bude i v tomto roce zabývat přípravou strategie na změnu klimatu. Pokud bude mít město zpracovanou adaptační strategii, bude zvýhodněno při čerpání prostředků v novém rozpočtovém období Evropské unie 2014 – 2020.

Město každoročně pořádá Den Země v parku E. Beneše pro místní žáky ZŠ a MŠ v Kopřivnici a Pohádkový les ve spolupráci s DDM Kopřivnice a Štramberk. 

2016

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=letosni-den-zeme-bude-zameren-na-potraviny&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=20683

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=v-sobotu-na-pohadkovy-les-prisly-ctyri-stovky-deti-s-rodici&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=20855

2015

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=den-zeme:-alespon-jednou-rocne-se-lide-zamysli-nad-stavem-planetyakci-v-sadu-e-benese-letos-pralo-pocasi&clanek=19253

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=jiz-za-dva-tydny-bude-den-zeme-a-pohadkovy-les&clanek=19117

2014

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=vydejte-se-na-cestu-pohadkovym-lesem&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1129

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=vydejte-se-na-cestu-pohadkovym-lesem&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1129

2013

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=den-zeme-nebude-pouze-ekologicky&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=907

2012

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=den-zeme-nabidne-tradicni-i-nove-akce&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=731

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=na-pohadkovy-les-letos-prislo-pres-300-deti&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=14082

2011

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=den-zeme-2011-nabidne-opet-spoustu-zabavy-&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=545

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=deti-pohadkovy-les-nezklamal&clanek=12248

2010

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=vystavka-ke-dni-zeme-je-ve-vestibulu-radnice&clanek=10521

Tisková zpráva I.

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=druhy-kulaty-stul-priblizi-hrozby-zmeny-klimatu&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1543

Tisková zpráva II.

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=prednaska-bude-venovana-ekologicke-stope-i-zmenam-klimatu&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1484

Tisková zpráva III.

Radnice chce být ekologičtější: Vedení města využilo nabídku na spolupráci se Sítí ekologických poraden STEP. Na podzim 2016 proběhla v rámci projektu podpořeného Ministerstvem životního prostředí environmentální analýza provozu úřadu, školení v ekologickém provozu a nakupování pro zaměstnance.

http://www.koprivnice.cz/urad/aktuality/radnice_ekologie.pdf

 • 10.2.A Osvětové akce v oblasti změny klimatu ?
  ANO

Město Kopřivnice se každoročně zapojuje do tradičních kampaní (Den Země, Světový den Fair Trade, Evropský týden mobility)

Sebehodnocení +1

Město v této oblasti realizovalo několik kampaní se zaměřením na UR a změny klimatu, ve spolupráci s podnikateli i neziskovým sektorem.

Hodnocení oponenta +1

Souhlasím s uvedeným hodnocením, vzhledem ke zmíněným aktivitám jde o posun pozitivním směrem.

10.2.2 Existuje spolupráce se Střediskem ekologické výchovy nebo jinou nevládní organizací v oblasti environmentální výchovy a Globálního rozvojového vzdělávání (např. společné aktivity města + NNO, nebo aktivity NNO na území města)?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Partnerské spolupracující organizace

 • Město od zavedení MA 21 úzce spolupracuje s místními neziskovými a příspěvkovými organizacemi jako SEVER o.p.s., ShineBean, o.s., ZŠ Masarykova, ZŠ Lingua Universal,ZŠ Na Valech, knihovna KHM, DDM Rozmarýn, Adélčin dvoreček, Zastupitelstvo mládeže, a další organizace s užším globálním zaměřením:

Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER

 • Organizace  směřuje k dlouhodobě udržitelnému životu na Zemi. Prostřednictvím praktické ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty  usiluje o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě, planetě, i mezi lidmi navzájem. Pořádá ekologické výukové programy pro žáky mateřských, základních a středních škol, školní ekologické projekty, víkendové pobyty, semináře pro učitele, osvětové akce pro veřejnost.

  Příklady výukových programů s akcentem na globální souvislosti - "Globální problémy modré planety", "Je jen jedna Země", "Africká vesnice", FishBanks a další.

  Organizuje každoročně Krajskou konferenci ekologické výchovy, vzdělání a osvěty Ústeckého kraje KAPRADÍ - setkání pedagogů, praktické dílny nejenom k ekologické výchově, ale např. i k multikultuře, globálním problémům a problémům třetího světa s doprovodným programem prodeje pomůcek, učebnic a fair trade výrobků a kulatý stůl (setkání a diskuse se zástupci zabývající se EVVO na různých úrovních)

  SEVER administruje projekt Škola pro udržitelný rozvoj, Ekoškola, více info na: http://sever.ekologickavychova.cz/sever
  Sever je garantem Zastupitelstva mládeže, které se podílí svými aktivitami na osvětových akcích jako jsou Férová snídaně, DUN DUN, Férový ekofilm.
  V roce 2016 vedli členové Zastupitelstva mládeže výukové programy na téma Fair trade na svých školách.
  1) výukový program "Africká vesnice"  2015 - 3 programy, cca 60 žáků 2.st
  2) seminář "Globální problémy modré planety" 2015 - 18 členů Zastupitelstva mládeže
  3) Den Země pro MŠ s multikulturní tématikou 2017 - cca 350 dětí
  4) Ekofilm "Cenová válka banánů" 2017 - 45 středoškoláků

  Programy prošlo cca 5 000 žáků litoměřických škol.  

  SEVER spolupracuje i na projektech města Litoměřice, které mají vztah k udržitelné energetice a dopravě - např. READY 21, MAESTRO, E-FEKTA, Mobilita 21.

Shine Bean

 • Občanské sdružení založené v roce 2007 působí v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce, hlavní cílový segment je v Keni, kde Shine Bean podporuje sociální a ekonomický rozvoj v nejchudších komunitách, věnuje se osvětě a pomocí rozvojového vzdělávání  šíří povědomí o situaci a problematice v méně rozvinutých zemích mezi žáky ZŠ a SŠ

  V rámci osvěty spolupracuje s městem a společně nabízí litoměřickým školám vzdělávací programy zaměřené na rozvojovou spolupráci, stejně jako přednášky pro veřejnost

  Litoměřické školy se zapojily do projektu Shirika (Masarykova ZŠ pomohla dovybavit knihovnu potřebným nábytkem v keňském Kawili ( ZŠ U Stadionu vybavila keňskou partnerskou školu  Barchando školními pomůckami, díky ZŠ Na Valech byly vybudovány v jejich partnerské škole Nyalunya dívčí záchodky).
  Realizuje projekt Artworkshop - spolupráce s keňskými řemeslníky, etický prodej výrobků na českém trhu, více info: http://shinebean.org/

 • 2017 projekt vybudování tréninkové farmy při ZŠ Ndere v Keni za finanční podpory města.
  Organizace besed pro veřejnost i spolupořádání osvětových akcí ve městě Litoměřice i v rámci projektu globálně odpovědná města.

Fairtradová škola

 • od 9. 2. 2012 je Masarykova ZŠ Litoměřice oficiálně první FT školou v ČR.
 • FT je zařazen do výuky a školního vzdělávacího programu, na škole pracuje řídící skupina pro FT. Více na webu: http://www.masarykovazs.eu/?f=156
  http://www.fairtradovamesta.cz/instituce/masarykova-zs-litomerice~skoly~drzitele
 • Vítěz celorepublikové soutěže o fairtradový počin roku 2017 s akcí Férová večeře - více na http://usteckatelevize.cz/2017/04/litomerice-masarykova-zs-ziskala-oceneni-za-fair-trade/.
 • Partner města při pořádání osvětových akcí ( Férová snídaně, výstava na stromech, projektové dny)

EKO škola

 • roku 2012 se ZŠ Na Valech zapojila do projektu Ekoškola - mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.
 • žáci zakládají školní Ekotým, analyzují ekologický stav školy a plánují opatření, která v průběhu školního roku realizují. Průběžně se ve výuce učí o tématech Ekoškoly (odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, doprava a biodiverzita); více info na: http://www.skolanavalech.cz/navalech/7-Programy-projekty-granty/35-Ekoskola
 • Kampaň Little less aneb snižujeme množství odpadu
  kampaň 2016 - 2017 My víme co s bioodpadem!
  Organizace aktivit souvisejících s ekologií (den činu) vyhlašování soutěží, organizace sběrových týdnů, podpora ekoskutků
  naplňování agendy Eko školy, dodržování Ekokodexu a fungující Ekotým více na
  http://skolanavalech.cz/wp-content/uploads/2016/06/EKO%C5%A0KOLA.pdf

  Zapojení do projektu Sněhuláci pro Afriku - cílem celorepublikové akce „Sněhuláci pro Afriku“  je přepravit až 1600 kol a usnadnit tak 1600 dětem v Gambii dalekou cestu do školy.

Zdravá škola

 • v Litoměřicích působí Zdravá škola ZŠ a MŠ Lingua Universal, která usiluje o získání titulu Fairtradová škola, více na http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=55&Itemid=64
 • Dále je zapojena do projektů:
  i) Rovné příležitosti - Zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění žáků (cizinců z třetích zemí) do základního vzdělání. Projekt zahrnuje výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků.
  ii) Škola škole - Spolupráce se školou v Keni, Kawili, vede k uplatnění jazykových dovedností a k etické výchově žáků (podpora projektu občanského sdružení ShineBean).
  více na: http://www.zslingua.cz/projekty-skoly

Adélčin dvoreček o.s. ( OPER z.s.)

 • Od roku 2010 působila ve městě organizace OPER o.s. (http://www.zviratkalidem.cz), nyní Adélčin dvoreček, zabývající se zákonitostmi přírody a zprostředkovávající kontakt se zvířaty dětem, ale i seniorům formou výukových programů, zooterapie apod.
 • Organizanizace nadále spolupracujedlouhodobě spolupracuje se Zdravým městem při pořádání osvětových kampaní, zapojují se ve veřejných diskuzích kulaté stoly a mají vypracován vzdělávací program pro školy - více k projektu na: https://www.youtube.com/watch?v=8BJMf3K0Cls
 • 10.2.B Spolupráce se střediskem ekologické výchovy nebo jinou organizací v oblasti environmentálního a globálního vzdělávání ?
  ANO
Hodnota indikátoru 10.2.B:

V oblasti  environmentální výchovy působí ve městě organizace SEVER, spolupracuje především na kampaních Den Země a provádí ekologické programy na školách (2015 - 2017 prošlo cca 500 žáků)

Díky NNO ShineBean město podporuje keňské chlapce a na projektu rozvojové spolupráce spolupracují i litoměřické ZŠ
Ve spoupráci s městem vznikla tréninková farma při ZŠ v Ndere v Keni.

V Litoměřicích působí od roku 2012 1. Fairtradová škola v ČR
partner města při pořádání osvětových akcí.

Na environmentální výchovu je specializovaná EKO škola ZŠ Na Valech.

Ve městě působí organizace orientující se na zooterapii a programy pro školy.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město pravidelně spolupracuje se dvěma organizacemi věnujícími se environmentálnímu a globálnímu rozvojovému vzdělávání, v rámci města působí další 4 organizace v oblasti globálních aktivit.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Situace v oblasti environmentální výchovy a rozvojového vzdělávání je velmi dobrá, především díky spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER a se Shine Bean. Situace je dle mého názoru dlouhodobě stabilizovaná.

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

MČ pravidelně spolupracuje se Střediskem ekologické výchovy SEVER Litoměřice na realizaci Dětského fóra Prahy 14 /od roku 2010/. V roce 2018 https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/detske-forum/

V hlavním městě Praze EVVO zajišťují střediska ekologické výchovy, ekocentra, neziskové organizace, ale také školy a školská zařízení na základě svých školních vzdělávacích plánů. V Praze funguje několik profesionálních specializovaných organizací pro EVVO – členové celorepublikového sdružení SSEV Pavučina (Ekocentrum Podhoubí a Ekologické centrum, Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr), ekocentra ČSOP (Sdružení Mladých ochránců přírody a jeho Centrum pro děti a mládež a další akreditovaná ekocentra ČSOP) a Sdružení Tereza. Všechny základní školy zřizované MČP14 spolupracují se Střediskem ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr. 

V červenci MČ P14 pořádá Výlet po Praze: Toulcův dvůr, který je střediskem ekologické výchovy v Praze.

https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/akce/vylet-po-praze-toulcuv-dvur/

Základní škola Gen. Janouška zřizovaná MČ Praha 14 je ekoškola, která působí jako neformální středisko enviromentální výchovy a vzdělávání na MČ Praha 14. Škola se dostala díky zkušenostem a výsledkům v oblasti environmentální výchovy do povědomí škol nejen v Praze, ale i mimopražských. Příklady dobré praxe školy byly koordinátorkou EVVO prezentovány na krajských setkáních koordinátorů EVVO a na seminářích ve Středočeském, Moravskoslezském, Olomouckém a Jihočeském kraji. Koordinátorka EVVO také prezentuje příklady dobré praxe školy v rámci specializačního studia koordinátorů EVVO, které organizuje Klub ekologické výchovy ve spolupráci se školou. Příklady dobré praxe byly publikovány na stránkách mezinárodního projektu Ekoškola Sdružení Tereza.

Společným projektem MČ P14, základních škol a dalších organizací je realizace kampaně Den Země a přidružených aktivit /od roku 2010/. V roce 2018 https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/zdrava-mestska-cast-mistni-agenda-21/. Hlavním spoluorganizátorem je výše zmíněná ekoškola Gen.Janouška. Další organizace, které se podílí a jsou zapojeny svými aktivitami do realizace Dne Země na Praze 14.

 • Ekocentrum Koniklec
 • EKO-KOM
 • AVE
 • Spolupráce s koordinátorem EVVO a ekoškolou ZŠ Gen. Janouška
 • ÚHÚL /Ústav pro hospodářskou úpravu lesů/
 • PENTHEA - ukázky živých dravců
 • ZO ČSOP Nyctaulus - ukázky netopýrů
 • IKEA Černý Most
 • Globus

V rámci zapojení do aktivit na téma UR se MČ pravidelně se svými akcemi účastní Týdne udržitelného rozvoje. https://www.tydenudrzitelnosti.cz/

 

MČ má zavedené Místně specifické indikátory UR. Jedná se o jsou pečlivě vybrané ukazatele stavu a vývoje města, které odrážejí nejdůležitější oblasti kvality života v daném sídle. MSI byly zavedeny ve spolupráci se společností CI2, o. p. s. http://indikatory.ci2.co.cz/cs/eci

MČ Praha 14 byla organizaci CI2 a dalším municipalitám partnerem v projektu „Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu Místní Agendy 21“. Spolupráce probíhala mimo jiné i v rámci zajištění školení pro radní a vedoucí odborů v oblasti udržitelného rozvoje a indikátorů udržitelnosti a semináře INDIKÁTORY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE V PROSTŘEDÍ MĚST ČR (2015).  

V rámci realizace aktivit projektu Komunitní centrum Praha 14 (KCK) podpořeného z OP PPR zajišťuje MČ P14 v letech 2017 - 2018 na svém území, konkrétně v Komunitním centru Kardašovská, aktivity zaměřené na globální rozvojové vzdělávání a spolupráci s dalšími organizacemi v oblasti enviromentální výchovy.

 

 

20.02.2018           přednáška o ochraně přírody - ochrana životního prostředí    

https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/akce/prednaska-ochrana-zivotniho-prostredi/

19.04.2018           přednáška o ochraně přírody - šetřím energii, přírodu i peneženku      

15.05.2018           přednáška o ochraně přírody - o životě včel aneb proč jsou včelaři dlouhověcí 

květen, 2018        přednáška o ochraně přírody - soubor přednášek pro žáky ZŠ k výstavě "Brána recyklace"   -  11 interaktivních seminářů pro jednotlivé školy, EKO - KOM
 

19.06.2018           přednáška o ochraně přírody - odpady a obaly           

                              

Květen - červen 2018 - instalována výstava " S fair trade můžeš změnit svět"                            

12.05.2018           fair trade - férová snídaně s besedou o fair trade V https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/akce/ferova-snidane-v-kardasovce/     

04.06.2018           fair trade - férová snídaně

05.06.2018           fair trade - přednáška Jídlo nás spojuje

 

25.01.2018           cestopisná beseda - Izrael: Jeruzalém           

11.04.2018           cestopisná beseda - Jižní Vietnam na motorce           

09.05.2018           cestopisná beseda - poznejte Ukrajinu         

21.05.2018           cestopisná beseda - poznejte Bulharsko    


V rámci činností KCK se plánují na další období aktivity s různou tematikou včetně globálních témat a udržitelnosti. Záměrem MČ i jejích komunitních center je podporovat tuto oblast nadále a rozvíjet v občanech zájem o globální odpovědnost. Návazné aktivity na roky 2019 - 2020 jsou konkretizovány v projektu, který je v současnosti ve schvalovacím řízení.
 

 • 10.2.B Spolupráce se střediskem ekologické výchovy nebo jinou organizací v oblasti environmentálního a globálního vzdělávání ?
  ANO

MČ dlouhodobě spolupracuje s organizacemi v oblasti environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání. Počet spolupracujících organizací se zvyšuje. 

Sebehodnocení +1

MČ spolupracuje s organizacemi v oblasti globálního rozvojového vzdělávání a enviromentální výchovy v rámci osvětových akcí a kampaní.

Environmentální výchova a globálního rozvojového vzdělávání bylo zahrnuto do aktivit realizovaných projektů podpořených z EU dotací, zejména nového komunitního centra KC Kardašovská.

Hodnocení oponenta +1

Situace ohledně ekologické výchovy je velice dobrá. MČ je velice aktivní - jak již bylo zmíněno v otázce 10.2.1. Oba indikátory jsou povinné a MČ je pro uvedenou kategorii splňuje. Probíhá dlouholetá spolupráce s neziskovým sektorem z oblasti EVVO - a to s Ekocentrem hl. m. Prahy Toulcův dvůr a s centrem ekologické výchovy SEVER Litoměřice. Velice pozitivně hodnotíme spolupráci s organizací CI2 a zapojení do projektu Indikátory udržitelného rozvoje měst v kontextu Místní Agendy 21“, kdy došlo k proškolení i pracovníků úřadů MČ. Z výčtu akcí se trochu zdá, že převažují spíše ekologická témata. Bylo by tedy vhodné více podpořit i témata z oblasti globálního vzdělávání (např. lidská práva, globální výzvy - populační růst, zdraví obyvatel, přístup k nezávadné/pitné vodě;  kulturní, sociální a politická globalizace nebo rozvojová spolupráce a humanitární pomoc na příkladu ČR i EU).

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

NNO Šance pro Tebe se zapojila do akce Fairtradová snídaně a s podporou města Chrudim realizovala festival Jeden svět. Akce se koná pravidelně každý rok. http://www.chance.chrudim.cz/files/jedensvet/ZZ_JS_2013_Chrudim.pdf.

http://www.sance.chrudim.cz/akce/jeden-svet-2014-chrudim-675/

http://www.sance.chrudim.cz/news/jeden-svet-2015-v-chrudimi-nektere-bubliny-jeste-nepraskly-805/

S NNO Ekocentrem Paleta máme podepsanou dohodu o vzájemném partnerství. Pod tímto odkazem v sekci programy lze najít výukové programy, které jsou zaměřeny přímo na globální odpovědnost. http://www.paleta.cz/ . Pro rok 2015 máme připraveno vzdělávání speciálně pro ZŠ v Chrudimi na základě poptávky města:

Název programu: NÁKUPY S ROZUMEM

Vzdělávací cíl: Žák chápe důležitost předcházení vzniku odpadů nakupováním minimálně zabalených výrobků. Zná svoji zodpovědnost za vznik odpadů.

Obsah: O odpadech trochu jinak. Jak nakupovat, aby vznikalo co nejmíň odpadů, jak nakupovat, abychom nezatěžovali životní prostředí, jak nakupovat s rozumem.

Kompetence: Kompetence k řešení problémů (žák chápe podstatu problému a sám navrhuje optimální řešení), občanská (žák vnímá problematiku odpadů jako svou vlastní, chápe svoje povinnosti).

Mama klub Chrudim má ve svých stanovách zakotvenou ekovýchovu, již od roku 2001 organizuje „ekoškolky” pro děti od 1,5 roku s rodiči, od září 2011 rozšiřuje ekoprogramy na „celorodinné a vícegenerační“. Od roku 2008 vždy v dubnu organizuje akce Pět dní pro Zemi zaměřené na environmentální výchovu rodin. Od roku 2015 se věnuje výchově ke globální odpovědnosti především v nově zřízených (s podporou města) prostorách Café Zeměplocha, kde jsou používány výhradně ekologicky šetrné prostředky a produkty bio, fair trade a regionální produkty, probíhají zde přednášky a workshopy. Také se zapojuje do akce Fairtradová snídaně a do Chrudimského týdne pro Fair Trade.

Tvořivá Kavárna Zeměplocha – projekt kavárny Zeměplocha přispívá ke zlepšení kvality života cílových skupin, kdy jsou v kavárně kromě drobného občerstvení k dispozici také výtvarné materiály ke kreativním činnostem, knihy z příruční knihovny nebo prostor pro relaxaci.

V kavárně je také možnost zábavy u deskových her. Jednou za čtvrt roku probíhá v prostorách kavárny přednáška pro veřejnost na téma ekologie, příroda, fauna či flora, trvale udržitelný rozvoj, globální odpovědnost, chrudimská historie aj. Kavárna je dále využívána k workshopům a kreativním dílnám nebo vzdělávání dospělých v oblasti osobního rozvoje. Provozovatelem kavárny je Rodinné centrum Mama klub Chrudim, které spolupracuje se školou na Slovensku a v Mexiku.

 • 10.2.B Spolupráce se střediskem ekologické výchovy nebo jinou organizací v oblasti environmentálního a globálního vzdělávání ?

Hodnota indikátoru:

ANO

Sebehodnocení +1

Město má nastavenou dlouhodobou spolupráci s NNO – Ekocentrem Paleta, která se zabývá globálním vzděláváním všech cílových skupin.

Hodnocení oponenta +2
V oblasti ekologické výchovy a environmentálního vzdělávání je město velmi aktivní a situace se nadále zlepšuje.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Statutární město Jihlava dlouhodobě a systematicky podporuje Ozvěny EKOFILMU z Ekologického fondu města, pořádané ve spolupráci s Ekoinfocentrem, ZOO Jihlava a Knihovnou Jihlava.

http://www.zoojihlava.cz/cz/pred-navstevou/kudy-k-nam/62-obsah/akce/seznam-akci/ozveny-ekofilmu/263-ozveny-ekofilmu

http://www.kinodukla.cz/klient-62/kino-27/stranka-53/film-78352

http://www.mzp.cz/cz/ozveny_ekofilmu_jihlava_2016

http://jihlava.cz/ozveny-ekofilmu-podpovrchem/d-488098/p1=50140

Statutární město Jihlava dlohodobě a systematicky spolupracuje s níže uvedenými organizacemi na pořádní osvětových komuntiních akcích (Den Země, Den bez aut, Evorpský týden mobility apod.).

Statutární město Jihlava propaguje akce Ekoinfocentra např.Ozvěny Ekofilmu http://www.jihlava.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=494295

http://www.jihlava.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=500817

Promítání ekologického filmu + beseda – program Den Země 2016 - http://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=511777

Statutární město Jihlava navázalo v roce 2015 spolupráci se společností ShineBean. Na základě uskutečněného jednání v Jihlavě se zástupci VS, NS a KS a zástupci společnosti ShineBean byl zpracován Návrh plánu rozvoje globální odpovědnosti pro město Jihlava, v rámci projektu „Naše město je globálně zodpovědné, Vaše může být také“. Tento plán zůstal v návrhové části a pokud budou personální kapacity, které by se této oblasti měly prostor věnovat, je možno s ním dále pracovat.

Statutární město Jihlava zorganizovalo 21. 2. 2017 seminář „Západní hodnoty (v dialogu s východními) – jejich minulost, přítomnost, budoucnost“, přednášenící doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.,  účas t-  63 zaměstnanců města zařazených do Magistrátu města Jihlavy.

Spolupráce s Ekoinfocentrem  - od roku 2013, kdy existuje dotační titul v rámci PZM a MA21, jsou podporovány projekty na podporu zdravého životního stylu. http://www.ekoporadny.cz/kraj-vysocina/ekoporadna-ekoinfocentra.htm

Environmentální centrum v Zoo Jihlava "PodpoVRCH" je určeno k realizaci výukových programů o zvířatech, přírodě i ekologii převážně pro žáky mateřských, základních a středních škol. Zároveň slouží i jako místo pro zájmové kroužky, semináře, přednášky nebo akce pro veřejnost. 

ZOO Jihlava nabízí kromě turisticky atraktivního způsobu poznání přírody řadu akcí a aktivit, které přibližují jednotlivé ohrožené druhy a mezinárodní kampaně zdůrazňující jeden z důležitých úkolů lidstva, což je zachování genofondu rostlin a živočichů.

Cílem je radost z kontaktu se zvířaty, úcta k přírodě, porozumění životu zvířat a pochopení opodstatnění jejich existence.

http://www.zoojihlava.cz/cz/akce/seznam-akci

 

Spolupráce se Školou pro udržitelný život  na semináři pro pedagogy ZŠ a SŠ - „UČÍME SE PÉČÍ O MÍSTO“ - http://www.skolaprozivot.cz/Seminare-pro-pedagogy.html

 

V lednu 2017 Zdravé město Jihlava uspořádalo seminář pro školy „Vzdělávání pro udržitelný rozvoj“, který byl určen pro vyučující, koordinátory environmentálního vzdělávání. Seminář se konal v environmentálním centru PodpoVRCH v ZOO Jihlava ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER, přednášející -  JUDr. Hana Kulichová, RNDr. Jiří Kulich.

Akce byla pořádána s finanční podporou SFŽP ČR v rámci projektu „Zkvalitnění MA21 v Jihlavě“, klíčová aktivita A5 - Šetření vycházející z auditů udržitelného rozvoje, a výstupy ze semináře budou použity při zpracování dokumentu „Analýza environmentálního vzdělávání na základních školách“. Informace z tohoto materiálu jsme využili pro Audit UR, téma 7 - Vzdělávání a výchova a pro nasměrování další spolupráce s jihlavskými školami při "Vzdělávání pro udržitelný rozvoj".

http://www.jihlava.cz/projekty/ds-56268/p1=105604

 

Služby města Jihlavy, s.r.o., obchodní společnost založená městem, v roce 2016 otevřelo Školící Ekocentrum Služeb města Jihlavy.

Vybudování Ekocentra začalo v září 2015 a náklady na výstavbu vyšly společnost SMJ s.r.o. celkem na 135 tisíc korun. Předpoklad - ročně projde výukovým centrem tisíc dětí, žáků a studentů, nejen z jihlavských mateřských, základních a středních škol. SMJ s.r.o. sváží odpad kromě Jihlavy ještě z dalších 53 obcí.

http://www.smj.cz/tz-19-2016-slavnostni-otevreni-skoliciho-ekocentra-sluzeb-mesta-jihlavy-s-r-o/d-2246

VŠPJ kromě akreditovaných studijních programů nabízí široké veřejnosti, podnikatelským subjektům a ostatním institucím kurzy celoživotního vzdělávání, včetně Univerzity třetího věku, je zkouškovým centrem British Council a akreditovaným střediskem pro testování počítačové gramotnosti (ECDL).  Další poskytované služby jsou uvedené na webových stránkách http://www.vspj.cz

Montessori základní škola v Jihlavě již po několik let pořádá konferenci „Jihlava mluví o vzdělávání a montessori pedagogice“ http://montejihlava.cz/.

 

Na území statutárního města Jihlava funguje Dětský lesní klub Hájenka - rodičovská iniciativa inspirovaná lesními mateřskými školami. Kromě denního provozu organizuje řadu dalších aktivit - http://www.hajenkazborna.cz/.

Např. projekt realizovaný z dotace statutárního města Jihlavy v rámci PZM a MA21 v roce 2016 "Z pohádky do pohádky", žadatelem byl Spolek Děti a stromy vznikl v roce 2011 jako rodičovská iniciativa inspirovaná lesními mateřskými školami. Hlavními cíly spolku jsou podpora zdravého fungování rodiny a zdravého vývoje dětí ve všech aspektech významu pojmu zdraví, podpora aktivního a odpovědného přístupu k rodičovství a výchově dětí, environmentální výchova zahrnující veškeré výchovné, vzdělávací a osvětové činnosti, jejichž cílem je zvyšovat spoluodpovědnost lidí za současný i příští stav přírody i společnosti, dbát na smysluplné využívání místních zdrojů, rozvíjet citlivost, vstřícnost a tvořivost lidí při řešení problémů péče o přírodu i problémů lidské společnosti. V září 2011 spolek otevřel      

     Dětský lesní klub Hájenka, který nabízí rodinám celodenní péči o předškolní děti ve volné přírodě s důrazem na podporu environmentální výchovy, zdravého a udržitelného způsobu života. Poskytuje prostor rodinám ke společnému setkávání, tvoření a sdílení dovedností a zkušeností. Dětský lesní klub Hájenka je aktivním členem Asociace lesních mateřských škol (http://www.lesnims.cz), v rámci které sdílí zkušenosti s organizacemi s obdobným cílem činnosti a čerpá odborné know how, jak pracovat s dětmi v rámci environmentální výchovy ve volné přírodě.         

 

DDM Jihlava - http://www.ddmjihlava.cz/

V rámci této příspěvkové organizace města funguje řady zájmových kroužků/aktivit podporující vzdělávání pro udržitelný rozvoj – přírodovědný, rybářský, kynologický,  akvaristika apod., mimo jiné dětský klub Macík pro matky s dětmi. Základní myšlenkou je umožnit rodičům na MD a jejich dětem pohyb v dětském kolektivu a zapojit se do společných činností, které rozvíjejí vývoj dítěte zejména  ve  výtvarně-tvořivé činnosti, pohybových aktivitách, zpívání, cvičení, apod. DDM organizaje tématicky zaměřené dětské tábory, příměstské tábory, soutěže a turnaje.

 

Knihovna Jihlava - http://www.knihovna-ji.cz/

V rámci této příspěvkové organizace města jsou pořádané přednášky, výstavy a další osvětové akce i k tématům environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání.

http://www.knihovna-ji.cz/50-aktualni-akce.html

 

Muzeum Vysočiny Jihlavahttp://muzeum.ji.cz/ - organizuje řadu osvětových, vzdělávacích akcí a v mnoha spolupracuje s městem a dalšími partnery např. Muzejní a galerijní noc http://muzeum.ji.cz/str.php?parent_id=40&&id=40&&lang=czhttp://muzeum.ji.cz/str.php?parent_id=1&&id=1&&lang=cz.

V rámci oslav Dne Země pořádané Zdravým městem Jihlavou každoročně Museum Vysočiny Jihlava pořádá program a výstavu pro školy a širokou veřejnost. 

 

 • 10.2.B Spolupráce se střediskem ekologické výchovy nebo jinou organizací v oblasti environmentálního a globálního vzdělávání ?
  Statutární město Jihlava dlouhodobě a systematicky spolupracuje s Ekoinfocentrem, environmentálním centrem PodpoVRCH v ZOO Jihlava, Službami města Jihlavy, s.r.o., DDM Jihlava, VŠPJ, Knihovnou Jihlava, Museem Jihlava a další.

Hodnota indikátoru:

ANO

Sebehodnocení +1

Zvyšuje se počet organizací, se kterými město spolupracuje v oblasti environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání.

Hodnocení oponenta +1
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Město od zavedení MA 21 více  spolupracuje mimo jiné i s neziskovými organizacemi

 • Síť ekologických poraden České republiky (STEP) = přednáška na téma jak ekologičtěji a úsporněji nakupovat a vést úřad
 • o.s. Hájenka = celoroční spolupráce + Den Země
 • RADAMOK, o.s.  = celoroční spolupráce + Den Země
 • Junák – český skaut, středisko Kopřivnice, z. s.  = celoroční spolupráce + Pochod generací
 • Spolupráce se střediskem Ekologické výchovy Sever = Dětské fórum (2010,11,12,13)
 • Uspořádání série vzdělávacích besed pro žáky ZŠ ve spolupráci s organizací Adra (v rámci projektu Od lokálního ke globálnímu)
 • CI2, o.p.s. = výpočet ES, BIO, spolupráce při kampaních

viz bod 10.2.1

 • 10.2.B Spolupráce se střediskem ekologické výchovy nebo jinou organizací v oblasti environmentálního a globálního vzdělávání ?
  ANO
Sebehodnocení +1

Město v tomto směru pravidelně a dlouhodobě spolupracuje s NNO působící jak v Kopřivnici, tak i celorepublikově.

Hodnocení oponenta +1

Město původně uvádělo sebehodnocení 0, ale po e-mailové konzultaci změnilo hodnocení na +1 a domnívám se, že správně. Uvedené aktivity jsou pro mírně pozitivní vývoj dostatečné.

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město má kalkulovanou ekologickou stopu, jejíž hodnota je pod průměrem ČR a měst, které tento indikátor sledují. Město má udržitelnou energetiku a ochranu klimatu jako jednu z priorit, aktivně spolupracuje v mezinárodních projektech. Od roku 2011 má město energetický management města. Vytvořilo sadu koncepčních a strategických dokumentů, jež jsou průběžně monitorovány a naplňovány konkrétními opatřeními snižujícími dopad na klimatické změny. Díky těmto opatřením město dlouhodobě snižuje spotřebu energií ve svých budovách.
Oblast udržitelné energetiky a ochrany klimatu je jednou z klíčových priorit SPRM
 

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město provádí výpočet jako ekologické stopy, tak uhlíkové stopy, má energetický management města a vytvořilo potřebné koncepční a strategické dokumenty.

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Sebehodnocení 0

MČ Praha 14 jako součást celku hl. m. Prahy. K ovlivnění zmírnění dopadu negativních klimatických jevů může MČ přispět jen částečně v rámci svých kompetencí.

MČ systematicky pracuje na udržitelné správě z pohledu energetických výdajů.Je zaveden energetický management budov ve správě MČ. V současnosti se zpracovává energetické koncepce MČ.

Hodnocení oponenta +1

MČ sice nemá vypočítanou ekologickou stopu a neměří emise CO2, což chápeme, že je i v důsledku toho, že jsou data dostupná pouze za hl. m. Praha. Každopádně MČ Praha 14 systematicky pracuje na zavedení energetického managementu ( zřízení pozice energetického manažera, spolupráce s PRE, pracovní skupina pro přípravu koncepce) a uvádí velké množství příkladů dobré praxe.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016
Celkové hodnocení oblasti 10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Sebehodnocení +1
Hodnocení oponenta +1
Až na jednu podkategorii se město Chrudim zlepšuje. Oceňujeme především spolupráci s ostatními městy NSZM.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Sebehodnocení +1

Ekologická stopa města je jedním z ukazatelů UR, který pravidelně sledujeme (rok 2010 a 2015).

Od roku 2011 došlo k výraznému poklesu ekologické stopy – ze 7,96 gha/obyvatele na 5,34 gha/obyvatele, tedy o 33 %. V roce 2010 dosahovala stopa Jihlavy nejvyšší hodnoty v rámci vzorku měst, které indikátor sledují. V roce 2015 dosahuje průměrných hodnot z hlediska ČR.

Město má zpracovanou Energetickou koncepci města, kterou průběžně naplňuje a aktualizuje.

Hodnocení oponenta +1

U ekologické stopy došlo k výraznému zlepšení, nicméně i po zlepšení se město dostalo přibližně na průměrnou hodnotu ekologické stopy v rámci ČR. Proto souhlasím s hodnocením +1.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
Celkové hodnocení oblasti 10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Sebehodnocení +1

Situaci hodnotíme jako dobrou v porovnání s ostatními členy NSZM.  

Hodnocení oponenta +1
Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
10.3.1 Má město vypočítanou ekologickou stopu pro městský úřad, pro zařízení v majetku města, případně pro celé město?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ekologická stopa města

Poprvé byla ekologická stopa městského úřadu Litoměřice propočítána v roce 2007 s hodnotou 1,76 gha/obyvatel. V roce 2014 byla zpracována ekologická stopa celého města Litoměřice v rámci projektu MAESTRO (švýcarské fondy), hodnota ekologické stopy města Litoměřice (s daty roku 2013) činí 4,71 gha/obyvatel. Ze srovnání ekologické stopy města Litoměřice vyplývá příznivý výsledek ekologické stopy města, který je pod průměrem ČR a měst, které tento indikátor sledují.

https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/priloha_20_ekologicka_stopa_mesto_litomerice.pdf

 • 10.3.A Orientační ekologická stopa ?
  4,71 gha/obyvatel
Hodnota indikátoru 10.3.A:

Ekologická stopa města je pod průměrem ČR a měst, které tento indikátor sledují.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má kalkulovanou ekologickou stopu, jejíž hodnota je pod průměrem ČR a měst, které tento indikátor sledují.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Vypočítává se již nejen ekologická stupa Městského úřadu, ale ekologická stopa města, která je pod průměrem ČR. Zde se tedy pravděpodobně již situace nemůže výrazně zlepšit a spíše se bude stabilizovat (možnost ovlivnit výši ekologické stopy je pro vedení města omezená, záleží hodně na podnikatelských subjektech působících v katastru města).

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

 MČ Praha 14 nemá vypočítanou ekologickou stopu.

 Ekologická stopa průměrného obyvatele České republiky v roce 2013 činila 5,29 gha/obyvatele. Důležitým ukazatelem je také biologická kapacita dostupná na jednoho Čecha, která v témže roce činila 2,44 gha. Nicméně v celosvětovém měřítku dosahovala pouze 1,73 gha/obyvatele. Toto lze považovat za globální míru dlouhodobé udržitelnosti. Ekologická stopa hlavního města Prahy jako celku byla spočítána pouze jednou v roce 2010. Hodnota činila 5,08 gha na obyvatele. Dá se tedy předpokládat, že vzhledem k tomu, že MČ je součástí Prahy jako celku, bude ekologická stopa s určitou mírou nepřesnosti  nabývat podobné hodnoty.

 

 

 

 

 • 10.3.A Orientační ekologická stopa ?
  NE
Sebehodnocení 0

 MČ Praha nemá vypočítanou ekologickou stopu, nesleduje emise CO2.

Dá se tedy předpokládat, že vzhledem k tomu, že MČ je součástí Prahy jako celku, bude ekologická stopa s určitou mírou nepřesnosti  nabývat podobné hodnot jako ekologická stopa hl.m.Prahy.

Hodnocení oponenta 0

Evidujeme obtížnost výpočtu u městských částí své ekologické stopy. Můžeme tedy pouze doporučit. Údaje za hl. m. jsou z roku 2010, což by bylo dobré aktualizovat. 

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Pravidelně provádíme měření ekologické stopy města a ekologické stopy MěÚ.

http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/es_meu_chrud_2015.pdf

http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/ekologicka_stopa_mesta_chrudim_2015.pdf

Ekologickou stopu města sledujeme pravidelně od roku 2004 každé cca 2 – 3 roky. Závěrečné zprávy jsou umístěny na webových stránkách města.

 

Ekologická stopa města zůstává během 5 let, kdy je sledována, víceméně konstantní. Výjimkou je rok 2011, kdy došlo k relativně velkému zvýšení, které spíše napovídá tomu, že do výpočtu byly zahnuty metodicky odlišná data či byl použit mírně odlišný algoritmus. Meziročně (2014–2015) došlo k mírnému nárůstu ekologické stopy města, který činí 5,2 %. Souvisí především se spotřebou energií a novou výstavbou. Důležité bude, aby tento trend nepokračoval do dalších let a dařilo se udržovat hodnotu indikátoru kolem 3,9 gha/obyvatele, tady na hodnotě odpovídající počátku měření. Prioritou je tedy rozvoj města při současném snižování ekologické stopy.  

Z hlediska biokapacity nedošlo za pět let k výrazné změně. Hodnota 0,56 gha/obyvatele patří k podprůměrným hodnotám. Je to dáno zejména vysokým podílem ekologicky méně stabilních pozemků – zastavěných ploch a orné půdy v rámci administrativního území města. Dohromady představují města 82 %.

Zaměřujeme se i na výpočet Ekologické stopy úřadu, ta je pro nás i důležitým indikátorem v rámci systému EMAS, který máme od roku 2009 na MěÚ Chrudim zaveden.

V roce 2012 a 2015 máme výpočet i pro uhlíkovou stopu města.

ES si spočátala i některá školská zařízení:

http://www.ekostopa.cz/skoly/dobra-praxe/výsledky-ekologické-stopy-školy?detail=1&school_id=56http://www.ekostopa.cz/skoly/dobra-praxe/výsledky-ekologické-stopy-školy?detail=1&school_id=58http://www.ekostopa.cz/skoly/dobra-praxe/výsledky-ekologické-stopy-školy?detail=1&school_id=64http://www.ekostopa.cz/skoly/dobra-praxe/výsledky-ekologické-stopy-školy?detail=1&school_id=57 

http://www.ekostopa.cz/skoly/dobra-praxe/výsledky-ekologické-stopy-školy?detail=1&school_id=60

Přílohy - Ekologická stopa města a Ekologická stopa MěÚ Chrudim

 • 10.3.A Orientační ekologická stopa ?

Hodnota indikátoru:

2012: 3,85 gha/obyv.

2013: 3,77 gha/obyv.

2014: 4,08 gha/obyv. - získání přesnějších dat z Opatovic

2015: ES = 4,05 gha/obyv.

 

Sebehodnocení +1

Ekologická stopa města je jedním z ukazatelů UR, který pravidelně sledujeme. Je také klíčovým indikátorem, který je vyhodnocován u vize Strategického plánu pro udržitelný rozvoj města Chruidmi 2015 - 2030. Sledujeme jak orientační, tai i podrorný výpočet. Sledujeme také ekologickou stopu MěÚ.

Hodnocení oponenta +1
Trend považuji za pozitivní, co se aktivit města týče, nicméně hodnota ekologické stopy stagnuje. V roce 2014 dokonce hodnota narostla z 3,77 gha/obyv. na 4,08 gha/obyv. V tom je však město nevinně, jedná se o zpřesnění emisních dat z elektrárny Opatovice.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Ekologická stopa – 2011, 2015

http://www.jihlava.cz/ekologicka-stopa-mesta/ds-54483/p1=89108

Hodnota ES v roce 2010 (7,96 gha/obyv.) byla nejvyšší ve vzorku měst. Bylo to zejména díky vysoké výstavbě ve městě. V roce 2000 se Jihlava stala krajským městem, což znamenalo i přesun mnohých institucí a organizací do krajského města, nárůst pracovních míst a zvýšené nároky na bytovou výstavbu. V roce 2015 se hodnota přiblížila průměru ČR.

V roce 2017 statutární město Jihlava připravuje zopakovat dotazníkové šetření – sledování společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje A.1 Spokojenost obyvatel s místním společenstvím a A.3 Mobilita a místní přeprava v Jihlavě a B.10 Ekologická stopa města.

Šetření bude realizováno s finanční podporou SFŽP ČR v rámci projektu „Zkvalitnění MA21 v Jihlavě“, klíčová aktivita A 4: Hodnocení indikátorů ECI (A.1, A.3, B.10).

 • 10.3.A Orientační ekologická stopa ?
  5,34

Hodnota indikátoru:

Ekologická stopa (gha/obyv.) 5,34

Biokapacita (gha/obyv.) 0,65

(Město je závislé na svém zázemí (okolí). Ve srovnání  města na obyvatele biokapacitu ČR na obyvatele, která činí  2,5 gha.)

 

Sebehodnocení +2

Město začalo v roce 2011 měřit ekologickou stopu města a do roku 2015 došlo k pozitivnímu vývoji.

Hodnocení oponenta +1

Město výrazně snížilo ekologickou stopu, což je pozitivní jev. Na druhou stranu má nízkou biokapaqcitu oproti průměru ČR. S tím může těžko něco zásadního udělat, je závislé na svém zázemí. Nicméně jsem se kvůli nízkké biokapacitě rozhodl navrhnout snížení hodnocení z +2 na +1.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Výpočtu ekologické stopy města Kopřivnice a stanovení uhlíkové stopy MÚ Kopřivnice se budeme věnovat v průběhu roku 2017, kdy budou známy údaje za rok 2016. Společně s osvětovou kampaní „Naše klima – věc společná“ tvoří nedílnou součást žádosti o dotaci z MS kraje na podporu dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje pro rok 2017, vyhlášené radou kraje. Na tomto projektu bude odbor životního prostředí spolupracovat s organizací CI2, o.p.s. (nestátní nezisková organizace zaměřená na udržitelný rozvoj, vzdělávání, publikační činnost a vědu a výzkum).

Údaje z roku 2012:

•   Ekologická stopa: 5,48

•   Biokapacita: 0,46

Údaje z roku 2014:

•   Ekologická stopa: 4,71

•   Biokapacita: 0,47

 

Ekologická stopa města (výpočet a její vývoj)

http://www.ekostopa.cz/mesto/vysledky-podrobne/detail/29

 • 10.3.A Orientační ekologická stopa ?
  ANO
Sebehodnocení +1

ES i Biokapacitu si město nechává počítat co dva roky a pečlivě analyzuje obdržené výsledky. Za rok 2016 jsou data v současné době ve zpracování. 

Ve vývoji hodnoty ekologické stopy dochází k mírnému zlepšení, proto je hodnocení +1 adekvátní.

10.3.2 Lze najít ve městě tzv. příklady dobré praxe, které podporují udržitelný rozvoj?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Příklady dobré praxe

Město propaguje téma udržitelné energetiky a ochrany klimatu již od r. 2000, kdy začalo s městskou podporou solárních kolektorů na ohřev vody. Od roku 2009 bylo město zapojeno do evropské kampaně štítkování veřejných budov DISPLAY. Od roku 2011 město provádí systematický energetický management. V rámci Strategického plánu rozvoje města Litoměřice je v rámci Rozvojové oblasti D „Litoměřice – město inovací: energeticky nezávislé a nízkoemisní město“ mj. definován cílový stav, při kterém občané města efektivní využívání energie berou jako svůj životní styl. Město Litoměřice je od roku 2014 aktivním a v ČR jako město zatím jediným členem evropského sdružení měst a obcí zaměřených na udržitelnou energetiku – Energy Cities.

Mezi významné akce do roku 2015, které souvisí s daným tématem patří: i) Konference energie pro města 21. století (mezinárodní akce); ii) Založení Platformy pro spolupráci Asociace energetických manažerů měst. Město se aktivně zapojuje do národních i mezinárodních projektů souvisejících s ochranou klimatu (projekty MAESTRO, READY 21, ProgRESsheat, aj.)

Mezi významné akce v letech 2015-2017, které souvisí s daným tématem patřily: i) Mezinárodní konference Energie, doprava a inovace (pro) města 21. století; ii) Oficiální vznik sdružení měst a obcí -Sdružení energetických manažerů měst a obcí; iii) 2 workshopy ve spolupráci s organizací CzechGlobe zaměřené na adaptační opatření ke změně klimatu; iv) osvětová akce Den udržitelného města zaměřená na problematiku udržitelné dopravy, energetiky (2015); v) akce "UŽÍT Litoměřice" zaměřená na problematiku udržitelné dopravy a energetiky (2017).

V roce 2017 město dostalo 2 ocenění za příklad dobré praxe: i) pasport budov; ii) Fond úspor energie.

 • 10.3.B Příklady dobré praxe (v oblasti ochrany klimatu) ?
  ANO
Hodnota indikátoru 10.3.B:

Město silně podporuje téma udržitelné energetiky a ochrany klimatu, aktivně se zapojuje do národních i mezinárodních projektů souvisejících s ochranou klimatu.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město má udržitelnou energetiku a ochranu klimatu jako jednu z priorit, aktivně spolupracuje v mezinárodních projektech.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Situace je velmi dobrá a výrazně se už do budoucna aktivity asi zvyšovat nebudou. Město získalo v roce 2017 dvě ocenění za příklad dobré praxe, což svědčí o dobré situaci v této oblasti.

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

MČ podporuje  myšlenku udržitelného rozvoje na svém území v několika rovinách:

 • snižování energetické náročnosti budov
  • Budovy ZŠ, MŠ, budova ÚMČ Praha 14, KC Kardašovská, KC Plechárna, komunitní kavárna Pilská  mají zpracované energetické audity a byl vydán průkaz energetické náročnosti budov
  •  V období 2010 – 2015 byly podpořeny z Operačního programu Životní prostředí investiční projekty týkající se snížení energetické náročnosti pěti budov základních škol a jedenácti budov mateřských škol Prahy 14, dále byl rekonstruován a zateplen objekt komunitního centra Plechárna. Postupně se realizovala energeticky úsporná opatření spočívající v zateplování budov, výměně oken, regulace vytápění atd. Od roku 2010 se sleduje vyúčtování nákladů na vytápění, spotřebu elektrické energie, vodu (vodné, stočné, srážky) a plyn ve všech budovách MČ. V druhé polovině roku 2017 proběhlo zateplení budovy a rekonstrukce vnitřních prostor panelového domu ul. Kardašovská. Jsou zpracovány energetické audity budov a průkazy energetické náročnosti budov u 5 základních škol a 7 mateřských škol. Postupně se realizují energeticky úsporná opatření spočívající v zateplování budov, výměně oken, regulace vytápění atd. V druhé polovině roku 2017 proběhlo zateplení budovy a rekonstrukce vnitřních prostor panelového domu ul. Kardašovská.
  • 5 základních škol ze 6
  • 7 mateřských škol ze 13
  • budova Úřadu MČ Praha 14
  • Komunitní centrum Plechárna
  • Kulturní dům Kyje
  • V prosinci 2017 byla s PRE měření, a. s. podepsána smlouva na vybudování energetického managementu

  • V rámci 14. ročníku prestižní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2015 získal projekt MČ Praha 14 Komunitní centrum v parku Pilská cenu hlavního města Prahy, jedná se o projekt kavárny s multifunkčním využitím. Stavba dokončena v roce 2016.

  • zavedení energetického managementu

 • využívání alternativních způsobů dopravy
 • spoluprace s komerčními partnery na realizaci akcí
  • IKEA - spolupráce na ekologických aktivitách Dny Země
  • CČM - spolupráce na ekologických aktivitách Dny Země, Den dětí, akce k udržitelnému rozvoji - semináře, workshopy
 • sociálně integrační aktivity v sociálně vyloučených lokalitách
  • Komunitní centrum Broumarská
  • Sociální podnik Černý Most, s.r.o. – zaměstnává sociálně slabé, osoby s kumulovaným znevýhodněním, zejména ve vztahu k trhu práce, jejichž společným znakem je ohrožení sociálním vyloučením
 • naplňování cílů Strategického plánu rozvoje Prahy 14 , Akčního plánu na období 2017 - 2018

 https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/strategicky-plan-rozvoje-pro-obdobi-2015-az-2025/

 

 MČ Praha 14 obdržela razítko Dobré praxe za realizaci komunitních akcí na sídlištích.

 • 10.3.B Příklady dobré praxe (v oblasti ochrany klimatu) ?
  ANO -intenzivní, systematické a komplexní řešení oblasti cyklodopravy, používání dop. prostředků na alternativní pohon
Sebehodnocení +1

Podpora udržitelného rozvoje probíhá na MČ Praha 14 v různých úrovních.

Hodnocení oponenta +1

MČ Praha 14 uvedla velkou řadu příkladů dobré praxe - ač už v rámci činnosti školních zařízení nebo spolupráce s neziskovým sektorem.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Na webových stránkách https://www.dobrapraxe.cz/ lze najít příklady dobré praxe, které město zveřejnilo.

Pod tímto odkazem najdete výběr z oblasti životního prostředí, sociální a vzdělávací i oblasti ekonomické.

https://www.dobrapraxe.cz/cz/tema/chrudim-zavadeni-systemu-emas-na-mestskem-urade-chrudim

https://www.dobrapraxe.cz/cz/tema/chrudim-pilotni-projekt-komunitni-kompostovani-na-sidlisti

https://www.dobrapraxe.cz/cz/stripky/chrudim-mesto-chrudim-pro-rozvoj-2

https://www.dobrapraxe.cz/cz/stripky/uklidme-svet-s-sanci-pro-tebe

V rámci členství v MAS Chrudimsko podporujeme regionální produkt "Železné hory".

Město propaguje nově i téma udržitelné energetiky, spolupracujeme s městem LItoměřice. 

Od roku 2015 město provádí systematický energetický management.

 • 10.3.B Příklady dobré praxe (v oblasti ochrany klimatu) ?

Hodnota indikátoru:

ANO

Sebehodnocení +1

 Příklady dobré praxe můžeme najít jak na samotném MěÚ, tak i u sopolupracujících NNO.

Město se nově zabývá tématem udržitelné energetiky a ochranou klimatu, spolupracuje s městem Litoměřice na přípravě společných projektů.

Hodnocení oponenta +2
Souhlasím, že v této oblasti je vývoj velmi pozitivní, za přínosnou považuji především spolupráci s městem Litoměřice v oblasti energetického managementu.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017
 • 10.3.B Příklady dobré praxe (v oblasti ochrany klimatu) ?
  Ve sledovaném období město začalo zveřejňovat příklady dobré praxe i z oblasti snižování skleníkových plynů.

Hodnota indikátoru:

ANO

Sebehodnocení +1

Ve sledovaném období město začalo zveřejňovat příklady dobré praxe v systému DataPlán a zvyšuje frekvenci příspěvků v této sekci.

Hodnocení oponenta +1

Po konzultaci město snížilo původní hodnocení z +2 na +1, s čímž souhlasím. uvedené považuji spíše za mírný pokrok, než výrazný pokrok.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017
 • Ocenění za webové stránky města o životním prostředí (Podle informací z CI2 jsme loni skončili šestí z cca 230 účastníků) http://zivotniprostredi.koprivnice.org/
 • Zateplení bytových domů – projekt  IPRM JIH, zateplení dvou ZŠ
 • Energetické štítky na ZŠ Alšova a ZŠ Milady Horákové

Pozn. energetika města:

Určitá část budov v majetku města se daří v průběhu posl. 5 let zateplit. Finančně náročné ale dlouhodobě návratné (20 až 30 let), proto probíhá jen tehdy, podaří-li se městu získat dotace (SFŽP, IPRM, Zelená úsporám). Dotace na zateplení jsou finančně nákladné, obtížně dostupné a město se musí ucházet pro konkrétní budovu vždy několikrát, než uspěje.

Městský úřad chce jít příkladem, a proto sám aktivně hledá způsoby,jak ekologičtěji a úsporněji nakupovat a vést úřad. Ve spolupráci se Sítí ekologických poraden STEP proběhla na podzim roku 2016 v rámci projektu podpořeného Ministerstvem životního prostředí environmentální analýza provozu úřadu, školení v ekologickém provozu a nakupování pro zaměstnance.

Poznej své boty - výstava na stromech

https://www.dobrapraxe.cz/cz/stripky/koprivnice-poznej-sve-boty-vystava-na-stromech

Národní cena za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj:

https://www.dobrapraxe.cz/cz/stripky/nszm-zdravy-moravskoslezsky-kraj-a-zdrave-mesto-koprivnice-ziskaly-prestizni-oceneni-v-soutezi-narodni-ceny-kvality-cr

Střípky dobré praxe:

https://www.dobrapraxe.cz/cz/stripky/koprivnice-radnice-chce-byt-ekologictejsi

Plán rozvoje cyklistiky:

https://www.dobrapraxe.cz/cz/stripky/koprivnice-mesto-pripravuje-plan-rozvoje-cyklistiky-s-nazvem-koprivnice-na-koleckach

Na kole do práce:

Od května 2015 se MÚ Kopřivnice zapojuje do projektu "Do práce na kole" a trend má vzestupnout tendenci, rok od roku se zapojuje čím dál více zaměstnanců, kteří nejen v květnu jezdí na kole dokud počasí dovolí. 

2015 - http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=na-kole-do-prace-jezdilo-16-uredniku&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=19423

2016 - http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=v-kvetnu-se-v-koprivnici-jezdilo-do-prace-na-kole&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1502

2017 - http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=do-prace-na-kole-bude-cely-kveten-jezdit-tricitka-uredniku&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=22450

Tisková zpráva

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=koprivnice-dava-informacim-zelenou&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=687

Kopřivnické noviny

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=mesto-bude-zadat-o-dotaci-na-zatepleni-tri-budov&clanek=20577

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=zatepleni-severniho-stitu-budovy-koprivnicke-radnice&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=21250

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=koprivnice-ziskala-dotaci-na-zatepleni-strediska-socialnich-sluzeb-na-ceske&clanek=22342

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=do-rekonstrukci-budov-vloni-mesto-investovalo-19-milionu&clanek=22052

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=radnice-bude-rozdavat-tasky-na-trideny-odpad&clanek=21328

 • 10.3.B Příklady dobré praxe (v oblasti ochrany klimatu) ?
  ANO
Sebehodnocení +1

Situaci hodnotíme jako velmi dobrou, ovšem v porovnání s jinými municipalitami je průměrná.  

Souhlasím se sebehodnocením města.

10.3.3 Existuje výpočet emisí CO2 pro město, resp. alespoň pro zařízení v majetku města?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Uhlíková stopa

Výpočet emisí CO2 pro zařízení a budovy majetku města je k dispozici v rámci softwaru pro energetický management e-manažer, kde jsou emise CO2 přepočítávány na základě emisních faktorů za jednotlivé druhy energie. Aktuální hodnota za budovy a zařízení majetku města (včetně veřejného osvětlení) činí 12.900 tun CO2. Město má i nově vypočítanou uhlíkovou stopu celého města, která v roce 2014 (data za rok 2013) dosáhla hodnoty 5,65 tun CO2 ekv. Pokud srovnáme uhlíkovou stopu průměrného obyvatele Litoměřic s průměrem ČR (12,5 tun CO2 ekv.), je na tom město z hlediska produkce skleníkových plynů výrazně lépe.

 • 10.3.C Emise CO2 a energetický management ?
  5,65 t CO2
Hodnota indikátoru 10.3.C.:

Město sleduje svou uhlíkovou stopu jak pro majetek města, tak i pro celkové město.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město má kalkulovanou uhlíkovou stopu, jejíž hodnota je pod průměrem ČR.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Uhlíková stopa je pravidelně vyhodnocována a je pod průměrem ČR, situace se tedy již nadále asi bude stabilizovat a nebude se výrazně zlepšovat.

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018

 MČ nesleduje emise CO2.

Na MČ se pravidelně měří Oxid dusičitý NO2 a prašný spad. https://www.praha14.cz/urad-mestske-casti/hledam-informaci/zivotni-prostredi/znecisteni-ovzdusi/

CO2 je celkově sledováno pro hl. m. Prahu. Údaje za roky 2001, 2005 a 2010 - 2015 jsou shrnuty ve Zprávě o životním prostředí v Praze na str. 5. /v příloze/, vydanou MHMP . Aktuálnější údaje se nám nepodařilo zjistit.

 • 10.3.C Emise CO2 a energetický management ?
  energetický management je zaváděn

Emise oxidu uhličitého jsou sledovány za město Prahu jako celek. V současnosti je zaváděn systém energetického managementu.

Sebehodnocení 0

MČ nesleduje emise CO2. Je sledováno na úrovni hl. m. Prahy.

Hodnocení oponenta 0

Stejně tak evidujeme obtížnost získávání dat emisí CO2 u městských částí. 

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Ve spolupráci s TIMUR jsme se podíleli na zpracování a otestování pilotní metodiky na zpracování uhlíkové stopy.

Výpočet byl s CI2 opakován i v roce 20015.

Poprvé byla stanovena uhlíková stopa města v roce 2010 v rámci širšího projektu. Výsledná hodnota činila 5,387 tun CO2 ekv./obyv., tedy o 20 % nižší, než v roce 2015. Nárůst může být částečně vysvětlen zpřesněním metodiky (zejména použitím specifického emisního fakturu z Elektráren Opatovice v roce 2015), přesto je poměrně výrazný. Nárůst nastal ve všech složkách uhlíkové stopy, kromě land-use.

Závěrečná zpráva je zveřejněna na webu města:

http://www.chrudim.eu/zdrave-mesto/spolecne-evropske-indikatory.html

 • 10.3.C Emise CO2 a energetický management ?

Hodnota indikátoru 10.3.C.:

Emise CO2:

2012: 5,4 t t CO2 ekv./obyv./rok

2014: 6,487 tun CO2 ekv. na obyvatele

 

Sebehodnocení +1

Sledujeme uhlíkovou stopu, je indikátorem u vize u nového Strategického plánu pro udržitelný rozvoj města Chruidm 2015 - 2030.

Celkové emise skleníkových plynů vyprodukovaných a spotřebovaných na území města Chrudim dosáhly v roce 2014 více než 147 tisíc tun ekvivalentů CO2. Při přepočtu na obyvatele dosáhla uhlíková stopa hodnoty 6,487 tun CO2 ekv. Pokud srovnáme uhlíkovou stopu průměrného obyvatele Chrudimě s průměrem ČR (12,5 tun CO2 ekv.) je na tom město z hlediska produkce skleníkových plynů výrazně lépe.

Od roku 2015 máme zaveden energetický management, od konce roku 2014 máme vytvořenu pozici energetického manažera.

Pozitivně je hodnoceno právě zavedení energetického managementu.

Hodnocení oponenta 0
Zde se dle mého názoru situace ani nezlepšuje, ani nezhoršuje. Emise CO2 narostly v roce 2015 o 20% oproti roku 2010, to však je do značné míry pravděpodobně způsobeno změnou metodiky při výpočtu emisí u elektrárny Opatovice. Pravděpodobně tedy reálně ke zhoršení situace nedošlo, nicméně nedošlo ani ke zlepšení, spíše se jedná o stagnaci.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

Existují pouze údaje o emisích CO2 z energetických auditů, zpracovaných na objekty v majetku města s roční spotřebou energií větší než 700 GJ.

Příloha č. 2: Seznam realizovaných opatření z energetických auditů budov v majetku statutárního města Jihlavy

Jihlava nemá energetický management, emise CO2 se průběžně nesledují. Emise CO2 jsou ovlivňovány klimatickými podmínkami v daném roce.

V oblasti vytápění svých objektů město vyčerpalo téměř všechny možnosti reálných úspor a snížilo tak emise o minimálně 1 200 t CO2 za rok. V této hodnotě nejsou zahrnuty úspory emisí z dílčích opatření v menších objektech (např. výměna oken v mateřských školkách), na které se neprováděl energetický audit. Trend v této oblasti je spíše stabilní, určitý malý potenciál úspor je ještě v rekonstrukcích dosluhujících plynových kotelen městských objektů.

Ve veřejném osvětlení je možno snižovat emise CO2 nahrazováním výbojkových svítidel SHC svítidly s technologií LED a vlastní regulací. Provedenou výměnou 300 sodíkových svítidel 150 W v ulicích Žižkova, Havlíčkova a Jiráskova za svítidla LED se každý rok ušetří  174 MWh elektrické energie a  204  t CO2, což představuje  75 % původní spotřeby a emisí.  V těchto hodnotách nejsou zahrnuty úspory vzniklé montáží LED svítidel v dalších lokalitách (např. Bedřichov), na které se nečerpaly dotace a nezpracovával se tedy energetický audit, aby tyto úspory vyčíslil.

Pokud by se postupovalo podle aktualizovaného generelu veřejného osvětlení v Jihlavě a v průběhu následujících 20 let se postupně vyměnila všechna výbojková SHC svítidla za LED, snížila by spotřeba elektrické energie z původní hodnoty  3 038 MWh/rok na konečných  1081MWh/rok a emise CO2 z původních  3 554  t CO2/rok na konečných 1 264  t CO2/rok. Úspora elektrické energie by tak mohla dosáhnout 1 957 MWh/rok a snížení emisí   2 290  t CO2/rok, tzn. 64 % původních hodnot.

 

Příloha č. 3: Generel veřejného osvětlení v Jihlavě 2016

 

 • 10.3.C Emise CO2 a energetický management ?
  snížení emisí o 1 200 t CO2 za roK

emise CO2: viz. příloha č.2  

Ano, statutární město Jihlava má energetický management

Sebehodnocení +1

Město má zpacovaný energetický audit budov v majetku města a realizuje dle něj opatření.

Hodnocení oponenta +1

Zde se mi situace zdá být dobrá a asi by bylo možné hodnotit zmíněné jako výrazné zlepšení. Nicméně ponechávám sebehodnocení města, tedy hodnotu +1.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Výpočet emisí CO2 pro zařízení v majetku města:

2435,00 tun CO2 za rok 2016

2673,37 tun CO2 za rok 2015

 

Výpočet viz příloha z bodu 10.3.2

 

Emise CO2 je v roce 2016 je tedy nižší než v roce 2015. důvodem je vyšší využití biomasy v centrálním tepelném zdroji CZT (centrálního zásobování teplem) a větší podíl OZE od dodavatele elektřiny , což se dá vysledovat z údajů faktur za elektřinu.
 
Jedná se v obou sledovaných obdobích o emise CO2 z energie spotřebované  na stejné části majetku města.
 
Jednou za dva roky provádíme podrobný výpočet ekologické stopy.

 • 10.3.C Emise CO2 a energetický management ?
  ANO
Sebehodnocení 0

Celkový součet emisí CO2 se sice městu daří snižovat, situace však není stále uspokojivá ani dostatečně koncepčně řešena. 

Hodnocení oponenta +1

Vzhledem k tomu, že došlo k mírnému snížení hodnoty ekologické stopy a vyššímu využití biomasy v centrálním tepelném zdroji, domnívám se, že hodnocení může být mírně pozitivní, tedy +1.

10.3.4 Existuje energetická koncepce města. Má město energetického manažera?
Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Energetická koncepce, energetický manažer

Město má zřízenou pozici energetického manažera od února 2011. Od roku 2016 tuto pozici zastávají již 2 pracovníci.

Do roku 2015 byl zpracován energetický plán města Litoměřice (EPM) pro budovy a majetek města, který navazuje na Strategický plán rozvoje města do roku 2030. EPM je střednědobým koncepčním dokumentem, který na období 2014 - 2030 definuje základní vize, principy a priority energetického hospodářství města Litoměřice. Základním cílem energetického plánu je dosažení úspor energie ve výši 20 % do roku 2030 v rámci majetku města oproti referenční spotřebě energie v roce 2012.

Od roku 2015 se započalo s přípravou projektu PATH 2030 (NPŽP) v rámci kterého bude v roce dokončen Akční plán udržitelné energetiky a ochrany klimatu dle metodiky Paktu starostů a primátorů (SECAP). SECAP tedy na rozdíl od EPM již zahrhuje energetiku a dopad na klimatické změny celého města (domácnosti, podnikatelé, služby, doprava, apod.).

Akční plán udržitelné energetiky a ochrany klimatu (SECAP) se v současné době dokončuje a měl by být v průběhu letošního roku schválen, proto dosud není zveřejněn.

viz http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=700:energeticka-politika-msta-29-6-2015&catid=80:energeticky-management&Itemid=118

https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/priloha_3_1_energeticky_plan_mesta_litomerice_1.pdf

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Energetický management města a související koncepční dokumenty jsou na dobré úrovni.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město má energetickou koncepci i energetického manažera, pracuje na Akčním plánu udržitelné energetiky a ochrany klimatu, dělá tedy v této oblasti v rámci svých možností maximum.

Praha 14: Audit udržitelného rozvoje 2018
 • MČ v rámci naplňování cílů svých strategických dokumentů systematicky pracuje na udržitelné správě z pohledu energetických výdajů.
 • V roce 2015 vstoupil v platnost Strategický plán rozvoje MČ z něhož vyplývá hospodárné využívání nákladů a řádná péče o svěřený majetek.
 • Za účelem správy bytového i nebytového fondu MČ je zřízena Akciová společnost založená městskou částí Praha 14 "Správa majetku Praha 14 a.s." Ta zajišťuje komplexní služby, které zahrnují především opravy bytů a nebytů, ekonomické služby a právní služby. Organizace má vytvořenou pozici energetika. V letech 2012 -2017 byl  externím členem  Strategického týmu pro řízení a rozvoj 2017.  
 • V roce 2017 byla na ÚMČ Praha 14  vytvořena pozice energetického manažera, který nahradil energetického specialistu v STTR a stal se stálým členem STRR. 
 • V období 2010 – 2015 byly podpořeny z Operačního programu Životní prostředí investiční projekty týkající se snížení energetické náročnosti pěti budov základních škol a jedenácti budov mateřských škol Prahy 14, dále byl rekonstruován a zateplen objekt komunitního centra Plechárna. Postupně se realizovala energeticky úsporná opatření spočívající v zateplování budov, výměně oken, regulace vytápění atd. Od roku 2010 se sleduje vyúčtování nákladů na vytápění, spotřebu elektrické energie, vodu (vodné, stočné, srážky) a plyn ve všech budovách MČ. V druhé polovině roku 2017 proběhlo zateplení budovy a rekonstrukce vnitřních prostor panelového domu ul. Kardašovská. Jsou zpracovány energetické audity budov a průkazy energetické náročnosti budov u všech základních a mateřských škol. Postupně se realizují energeticky úsporná opatření spočívající v zateplování budov, výměně oken, regulace vytápění atd. V druhé polovině roku 2017  bylo z Operačního programu Praha pól růstu podpořeno zateplení budovy a rekonstrukce vnitřních prostor panelového domu ul. Kardašovská, ve kterém vzniklo nové komunitní centrum.

 • 5 základních škol ze 6
 • 7 mateřských škol ze 13
 • budova Úřadu MČ Praha 14
 • Komunitní centrum Plechárna
 • Kulturní dům Kyje

Spotřeba energie na úrovni ÚMČ Praha nesleduje u veškerého majetku, pouze u toho, se kterým nakládá přímo MČ nebo jeho organizace (MŠ, ZŠ, apod.) zejména u těch, kde je třeba znát . Postupně se realizují energeticky úsporná opatření spočívající v zateplování budov, výměně oken, regulace vytápění, rekuperacích atd.

Od 1. 1. 2017 je realizován projekt Optimalizace procesů a profesionalizace Úřadu městské části Praha 14. Jedna z dílčích aktivit projektu je zavádění energetického managementu. Na ÚMČ Praha 14 byla vytvořena pozice energetického manažera a pracovní skupina, která se podílí na tvorbě energetické koncepce. Pracovní skupina se skládá z pěti osob se zkušenostmi z oblasti energetického managementu (zástupce PRE – Pražská energetika a. s., SMP Praha 14 Správy majetku Praha 14 a. s.). Energetická koncepce bude dokončena v druhé polovině roku 2018. V prosinci 2017 byla s PRE měření, a. s. podepsána smlouva na vybudování energetického managementu s automatickým zápisem dat. Jde o systém s automatickým zápisem dat. Systém bude automaticky hlídat spotřebu elektrické energie, plynu, vody (vodné, stočné, srážky) a vytápění u všech budov ve správě  MČ.V rámci zavádění energetického managementu jsou v průběhu roku 2018 postupně instalovány v budovách spravovaných MČ Praha 14 multiutulitní měřidla a vodostopy. Po dokončení instalace bude zavedena společností PREměření, a.s. služba IMU. Řešení IMU (Integrované měření utulit) je založeno na automatizovaném sběru dat z měřidel energií a doplňkových čidlech či senzorů jako jsou např. čidla teploty, CO2, čidla těkavých látek či vlhkosti. Naměřená data budou v pravidelných režimech sbírána za použití drátové či bezdrátové zabezpečené komunikace na server PRE. Na serveru PRE budou data uložena a připravena k dalšímu použití. V rámci webového rozhraní bude možno data vyhodnocovat nebo porovnávat navzájem proti sobě a to v různých časových pohledech. Systém umožňuje i nastavení pravidelných a automatických exportů. Nad odečtenými daty bude možno provádět energetický bench - mark za pomoci našeho energetického specialisty PRE. Naměřená data budou sloužit jako ukazatel na místa, kde jsou problémové, nebo nadměrné úniky energií. Mohou sloužit také jako podklad k případným rekonstrukcím, optimalizaci hospodaření s energiemi, případně pro výpočet návratnosti investic. Na vodoměry lze použít ochranu proti únikům vody. Tato ochrana pracuje na principu vyhodnocování průtoků v definovaný okamžik. Pokud dojde k překročení nastavené limity, okamžitě vybaví motorický kulový ventil a dojde k uzavření přívodu vody do objektu.

Multiutulitní měřidla a vodostopy jsou instalovány :

 • všechny budovy základních škol
 • všechny budovy mateřských škol
 • Úřad MČ Praha 14
 • Komunitní centrum Plechárna
 • Kulturní dům
 • Komunitní centrum - kavárna Pilská
 • Městská policie Vlčkova
 • Domov pro seniory Bojčenkova
 • Komunitní centrum Kardašovská
 • po rekonstrukci /2018/ Komunitní centrum Baštýřská
 • po rekonstrukci /2018/ pobočka ZUŠ Baštýřská
 • po otevření /2018/ Komunitní centrum H55 a pobočka knihovny

 

V období roku 2010 – 2017 byly podpořeny z Operačního programu Životní prostředí investiční projekty týkající se snížení energetické náročnosti budov 5 základních škol a 7 budov mateřských škol Prahy 14.

Celkové investiční náklady na  324,59 mil Kč.

Název

Celkové náklady

ZŠ Gen. Janouška

67,34 mil

ZŠ Vybíralova

58,71mil

ZŠ Bří Venclíků

41,4 mil

ZŠ Chvaletická

13,92 mil

ZŠ Chvaletická - Rochovská

14,27 mil

MŠ Zelenečská

4,18 mil

MŠ Chvaletická

12,9mil

MŠ Štolmířská

14,38 mil

MŠ Šebelova

6,43 mil

MŠ Gen. Janouška

9,3mil

MŠ Paculova

7,04 mil

MŠ Vybíralova

18,72 mil

MŠ Hostavice

56 mil - nová nízkoenergetická budova

 

V roce 2018 probíhá realizace projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí:

 • Rekuperace ZŠ Vybíralova
 • Rekuperace ZŠ Bratří Venclíků
 • Rekuperace ZŠ Gen. Janouška
 • Rekuperace ZŠ Chvaletická - SO1
 • Rekuperace ZŠ Chvaletická - Rochovská - SO2
 • Energetické úspory a rekuperace Vlčkova ( sídlo Městské policie a komunitního centra Motýlek)
 • Rekuperace MŠ Šebelova

 

Jsou připravovány žádosti o podporu z Operačního programu Praha pól růstu na projekty:

 • Energetické úspory budovy ÚMČ P14
 • Energetické úspory - inteligentní budovy MŠ Osická

 

 

Sebehodnocení +1

MČ má zřízenou pozici energetického managera a pracovní skupinu, která pracuje na tvorbě energetické koncepce.

V prosinci 2017 byla s PRE měření, a. s. podepsána smlouva na vybudování energetického managementu s automatickým zápisem dat. Jde o systém s automatickým zápisem dat.

Hodnocení oponenta +1

MČ má zřízenou pozici energetického manažera a je vidět že systematicky pracuje na zavedení funkčního energetického managementu MČ 14 a to ve spolupráci se společností PRE (automatický zápis dat).Zároveň vznikla pracovní skupina, která se podílí na tvorbě energetické koncepce, která by měla být v těchto měsících dokončena. Posun v této oblasti hodnotíme jako velice dobrý.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2016

Energetická koncepce

Energetickou politiku města Chrudim schválilo Zastupitelstvo města Chrudim dne 29.9.2014 usnesením č. Z/85/2014.

Energetická politika města je střednědobý dokument tvořící základní teze systému řízení, který vychází z normy ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií, neboli tvoří základ energetického managementu města. Energetickou politikou si město stanoví jasný směr svého vývoje v oblasti hospodaření s energií v rámci spravovaného majetku. Získá tak stabilní základnu pro prosazování úsporných opatření a pozitivní vliv na rozpočet města a současně tím může pozitivně působit na další subjekty a obyvatele města. Cíl energetické politiky vychází z aktuálního vývoje spotřeby energie ve městě a z výhledu dosažitelných úspor energie v připravovaných projektech.

http://www.chrudim.eu/cs/download/upr/strategicke_dokumenty/energeticka_politika_2014.pdf

Energetický management

Nově se město zabývá systematicky problematikou energetického managementu.  Monitoruje stav spotřeby v jednotlivých budovách města a jeho organizacích; analyzuje tuto spotřebu a celkový stav budov a doporučuje vedení města vhodné investice; selekce umožňuje efektivněji využívat zdroje tam, kde představují největší potenciální přínos - úspory.

 

Sebehodnocení +1

Od roku 2015 máme zaveden energetický management, od konce roku 2014 máme vytvořenu pozici energetického manažera.

Hodnocení oponenta +1
Sitauce se postupně zlepšuje, byla vytvořena pozice energetického manažera a od roku 2015 probíhá energetický management.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2017

ANO   

Územní energetická koncepce města Jihlavy byla schválena v roce 2004, k její realizaci byl zpracován akční plán.

V roce 2011 byla územní energetická koncepce vyhodnocena a aktualizována:

http://www.jihlava.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=496965

V současné době se připravuje druhé vyhodnocení a aktualizace.   

          

Statutární město Jihlava má zpracovaný Generel veřejného osvětlení v Jihlavě 2016 - viz. příloha č. 3.

Energetický management Statutární město Jihlava:

V letech 2000 – 2004 byla metodou EPC realizována úsporná opatření (optimalizace topných systémů a jejich regulace) a na 8 základních školách v Jihlavě. Předpokládané úspory byly ve výši 7 697 106 Kč, ve skutečnosti se ušetřilo 11 609 837 Kč.

Územní energetická koncepce města Jihlavy byla schválena jako součást změny č. 4 územního plánu města Jihlavy v únoru 2004.

V roce 2006 byl dokončen Akční plán realizace územní energetické koncepce města Jihlavy - studie uplatnění obnovitelných zdrojů energie v Jihlavě, který navrhl postup realizace úsporných opatření, především zateplením objektů v majetku města.

Aktualizovaná územní energetické koncepce (její regulativy) byla schválena  v rámci změny č. 8 územního plánu města Jihlavy v únoru 2013.

V srpnu 2016 byl zpracován generel veřejného osvětlení, který navrhl postupnou obnovu veřejného osvětlení v Jihlavě do roku 2037.

Potenciál energetických úspor byl stanoven v energetických auditech pro objekty v majetku města se spotřebou větší než 700 GJ/rok. Energetické audity byly zpracovávány postupně od roku 2002 a podle potřeby aktualizovány.

Realizace úsporných opatření, navržených v energetických auditech probíhala průběžně, podle finančních možností města a vypisovaných dotačních výzev, zejména z Operačního programu Životní prostředí na zateplování budov. Do konce roku 2016 bylo realizováno 75 % potenciálu úspor, Zbývající opatření mají buď špatnou ekonomickou návratnost nebo jejich realizaci brání jiné důvody, např. zákon o památkové péči. Předpokládaných úspor bylo dosaženo, spotřeba  energie na vytápění ve vybraných objektech je porovnávána v ročních intervalech.

V menších objektech (např. mateřských školkách), na které nebyl zpracován energetický audit se úsporná opatření realizují postupně, v rámci oprav (výměna oken nebo zdroje tepla, oprava fasády, střechy, odvlhčení apod.).

V objektech města Jihlavy je především sledovaná spotřeba energie na vytápění, případně ohřev TUV. Elektrická energie a energie pro technologická zařízení se zjišťuje pouze pro potřeby elektronických aukcí na dodavatele energií.

Spotřebu vody sleduje odbor školství, tělovýchovy a kultury v objektech škol a školek.

Na odboru rozvoje města je pracovník, který má v popisu práce:

 - energetik 
- projektový manažer 
- zajišťování energetických auditů městských zařízení 
- provádění energetické koncepce města 
- zajišťování úkolů dle zákona o hospodaření s energií a dle energetického zákona

Aalborgské závazky, kapitole 10. Od lokálního ke globálnímu - město se zde zavazuje i nadále usilovat o udržitelný rozvoj a realizovat energeticky úsporné projekty -  http://www.jihlava.cz/aalborgske-zavazky/d-513843/p1=104036

Sebehodnocení +1

Město má zpracovanou územní energetickou koncepci a energetika.

Hodnocení oponenta +1
Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2017

Existuje Energetický plán města Kopřivnice 2010-2022, EPM je zpracováno v rozsahu majetku města a jeho průběžné plnění se 1x ročně kontroluje indikátorem.

Pozice energetického manažera města - na MU Kopřivnice šestým rokem. Energetik působí jak v oblasti hospodaření s energiemi na majetku města, tak i celého území města v rámci projektu ES.

Energetický plán města Kopřivnice:

http://meu.koprivnice.cz/intranet/plany_strategie/EPM.pdf

 

Sebehodnocení +1

Město bylo s ohledem na vypracování Energetického plánu velmi aktivní a iniciativní, jelikož si bylo vědomo jeho potřebnosti. 

Hodnocení oponenta +1

Je pozitivní, že město má energetického manažera a má vypracovaný Energetický plán města.

...přehled aktuálních kompletních Auditů